• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۲۴ - ۲۲۲)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    222« رأی دادگاه پس از انشاء باید با دست نوشته شود. رأی موجود در رایانه ممکن است تغییر کند.»        سؤال ـ بعضی از قضات رأی را نمی‌نویسند بلکه برای نوشتن رأی از کامپیوتر استفاده می‌کنند. آیا رأی موجود در کامپیوتر (رایانه) ارزش و اعتبار رأی دست‌نوشته را از نظر قانونی دارد یا خیر؟ نظریه شماره8364/7 ـ 8/11/1384 نظریه اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         با توجه به ماده 296 (1) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده213 (2) قانون آئین دادرسی دادگاههای …