• آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال تصفیه پالوژ نوبت دوم

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    شرکت پالوژ به علت انحلال به موجب حکم صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی نوشهر در حال تصفیه میباشد در اجرای ماده 215 قانون تجارت از کلیه اشخاصی که از شرکت مذکور مطالباتی دارند دعوت میگردد که ضمن ارایه اسناد و مدارک مثبته به محل تصفیه واقع در شهرستان نوشهر دادگستری نوشهر شعبه دوم حقوقی ظرف مدت یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی مراجعه نمایند. بدیهی است پس از سپری شدن مهلت فوق هیچ ادعایی پذیرفته نیست. پ1423596 مدیرتصفیه شرکت پالوژ(در حال تصفیه) ـ نوری…