• انتخاب رؤسای دانشگاههای تربیت معلم سبزوار، صنعتی شاهرود، علم و صنعت ایران، هنر اصفهان، شهید چمران اهواز، تربیت معلم تهران، بجنورد و یزد

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    (مصوب جلسه 590 مورخ 28/6/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 590 مورخ 28/6/1385 به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، انتخاب آقایان دکتر عباس محمدیان، دکتر علی مرادزاده، دکتر محمدسعیـد جبل‌عاملی، دکتر فرهنـگ مظفر، دکتر محمدحسین نوری‌موگهی، دکتر عبدالجواد طاهری‌زاده، دکتر محسن طالب‌زاده و دکتر سیدعلی محمد میرمحمدی‌میبدی را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای تربیت معلم سبزوار، صنعتی شاهرود، علم و صنعت ایران، هنر اصفهان، شهید چمران اهواز، تربیت معلم تهران، بجن…
  • انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی گیلان، شهید صدوقی یزد و یاسوج

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    (مصوب جلسه 590 مورخ 28/6/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 590 مورخ 28/6/1385 به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب آقایان دکتر حسن بهبودی، دکتر سیدجلیل میرمحمدی و دکتر محمدرضا نیکبخت را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی گیلان، شهید صدوقی یزد و یاسوج تصویب نمود.…