• رأی شماره۴۰۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت اداری با موضوع انشاء رأی براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک منعکس در هر پرونده

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مبتنی بر اختلاف در استنباط از حکم واحد قانونگذار نبوده و موضوع الزام به پذیرش در دوره دکتری از مصادیق آراء متناقض تشخیص داده نشد                                                                        تاریخ دادنامه: 21/9/1390         شماره دادنامه: 405      کلاسه پرونده: 90/897    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    شاکی: آقای مصطفی راستی دوست    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری     گردش کار: آقای مصطفی راستی دوست به موجب لایحه تقدیمی آراء شعب س…
 • رأی شماره ۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی می‌شود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
       تاریخ دادنامه: 21/9/1390     شماره دادنامه: 402     کلاسه پرونده: 90/896     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      گردش کار: آقای رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود به موجب لایحه شماره 22575 ـ 24/12/1388، آراء شعب هجدهم و بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های 3346ـ26/10/1388 و 3447ـ21/10/1388 در موضوع واحد «اعتراض به رأی قطعی هیأت ح…
 • رأی شماره ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت حق بیمه توسط سازمان تربیت بدنی استان اصفهان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   برای کارکنان خریدخدمت و احتساب آن توسط سازمان تأمین اجتماعی اصفهان                                                                       تاریخ دادنامه: 21/9/1390        شماره دادنامه: 400      کلاسه پرونده: 90/871     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     درخواست‌کننده: آقای مهدی جبار زارع     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      گردش کار: آقای مهدی جبار زارع به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستها…