• نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۵۲۲             ۱                         شماره۱۶۵۸۷هـ/ب                                                                         ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌…
 • اصلاح تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۶۴۵۰۲/۴۸۰۹۳                                                                      ۶/۴/۱۳۹۱ اصلاح تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نظر به اینکه در بند (۱۰) تصویب‌نامه شماره ۵۸۴۰۴/ت۴۸۰۹۳هـ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ عبارت «مشمولین بند(۱۲)» به صورت عبارت «مشمولین بند (۱۰)» تحریر شده و در تبصره بند (۱۶) بعد از عبارت « اعتبارات مصوب» عبارت « با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور» تحریر نشده است، …
 • قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
    شماره۱۳۷۱۵/۶۰۶                                                                        ۲۴/۳/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابل…