• تأیید انتخاب رئیس دانشگاه لرستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه لرستان» که در جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 20/11/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر حسین زمانیان به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ به‌عنوان رئیس دانشگاه لرستان انتخاب می‌شود». رئیس ثبت و اسناد تایباد…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولیعصر « عج» رفسنجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولیعصر« عج» رفسنجان» که در جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 20/11/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر رضا رنجبر کریمی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ به‌عنوان رئیس دانشگاه ولیعصر« عج» رفسنجان انتخاب می‌شود».…
 • آیین‌نامه ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه نهم شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 7/12/1389) شورای عالی قرآن صدا و سیما        مصوبه « آیین نامه ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم» که در جلسه نهم شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 7/12/1389 به تصویب رسیده است جهت اجرا ابلاغ می¬گردد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی دکتر محمدرضا مخبر دزفولی آیین نامه ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم(مصوب جلسه نهم شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 7/12/1389)        ماده 1ـ به منظور شناسایی و رتبه¬بندی قار…
 • اصلاح مصوبه تأسیس دانشگاه ویژه فرهنگیان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری       مصوبه « اصلاح مصوبه تأسیس دانشگاه ویژه فرهنگیان» که در جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « دانشگاه ویژه فرهنگیان از تاریخ تصویب این مصوبه از تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خارج شده و زیر نظر وزارت آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه می‌دهد».…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه اراک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه اراک» که در جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 20/11/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر رضا صادقی سرابی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ به‌عنوان رئیس دانشگاه اراک انتخاب می‌شود».…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه» که در جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 6/10/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر محمد رضا نیکبخت به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ به‌عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه انتخ…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی» که در جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 20/11/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر مجید قاسمی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ به‌عنوان رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی انتخاب می‌شود».…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شیراز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شیراز» که در جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 20/11/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:        « آقای دکتر شاهرخ جم به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ به‌عنوان رئیس دانشگاه صنعتی شیراز انتخاب می‌شود». معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ملایر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ملایر» که در جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 20/11/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر بهمن امانی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ به‌عنوان رئیس دانشگاه ملایر انتخاب می‌شود».…