• تصویب‌نامه درخصوص انتقال اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی از پژوهشگاه فضایی ایران به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۴۲۴۵۵/ت۵۲۰۶۱هـ                                                            ۶/۴/۱۳۹۴ تصویب‌نامه درخصوص انتقال اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای  و درآمد اختصاصی پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی از پژوهشگاه فضایی ایران به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ …
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کیانشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۳۴۵۶                                                                       ۲۰/۳/۱۳۹۴ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کیانشهر استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی و م…
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی بافت فرهنگی ـ تاریخی شیراز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۳۴۵۳                                                                       ۲۰/۳/۱۳۹۴ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی بافت فرهنگی ـ تاریخی شیراز استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۴، پیرو مصوبه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۳ و مباحث جلسه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۴، ضمن بررسی طرح تفصیلی بافت فرهنگی ـ تاریخی شهر شیراز، مقرر نمود: دبیرخانه شورای‌عالی نسبت به تشکیل کمیته‌ای با عضویت شهرداری شیراز، سازمان میراث فر…
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارداق

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۳۴۵۷                                                                       ۲۰/۳/۱۳۹۴ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارداق استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرس…
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح شهر گرمه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۳۴۵۹                                                                       ۲۰/۳/۱۳۹۴ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح شهر گرمه استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی و مع…
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دانسفهان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۳۴۶۱                                                                       ۲۰/۳/۱۳۹۴ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دانسفهان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی ش…
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر جوزم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۳۴۵۵                                                                       ۲۰/۳/۱۳۹۴ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر جوزم استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسا…
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۴۱۰۴۰/ت۵۰۶۸۶هـ                                                                ۲/۴/۱۳۹۴ اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصوی…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۴۱۸۴۹/ت۵۲۰۲۵هـ                                                               ۴/۴/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (۲۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای …
 • آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۴۱۸۴۲/ت۵۲۰۲۷هـ                                                               ۴/۴/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیـأت وزیـران در جـلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ بـه پیشنـهاد وزارت امور اقـتصادی و دارایـی و به استناد جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای …
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۴۱۸۴۵/ت۵۲۰۵۰هـ                                                               ۴/۴/۱۳۹۴ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۵۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی …
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۴۱۸۴۶/ت۵۲۰۴۸هـ                                                                ۴/۴/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۳۱/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۱۱) قـانون رفع مـوانع تولیـد رقابت‌پذیــر و ارتقـای نظام مالـی کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ماده۱ـ در این…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ                                                                ۴/۴/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران در جلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرای…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
    شماره ۴۱۸۵۱/ت۵۲۰۲۸هـ                                                              ۴/۴/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴) قـانون رفع موانع تولید رقابـت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده۱ـ اصـطلاحات و واژه‌های به کار رف…
 • آیین‌نامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۴۱۰۴۶/ت۵۱۱۹۲هـ                                                               ۲/۴/۱۳۹۴ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۳۴۱۳۶/۱ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌…
 • بخشنامه شماره۱۰۰/۲۴۰۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۳/۴/۱۳۹۴ در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان محکوم به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۰۰/۲۴۱۰۳/۹۰۰۰                                                                ۳/۴/۱۳۹۴ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره۱۰۰/۲۴۰۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۳/۴/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان محکوم به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۲۴۰۹۸/۹۰۰۰                                                                ۳/۴/۱۳۹۴ بخشنام…
 • تصویب‌نامه در خصوص تسری تصویب‌نامه‌های شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۳ و شماره۶۴۶۰/ت۵۱۷۶۴هـ مورخ۲۵/۱/۱۳۹۴ به‌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۴۱۰۳۷/ت۵۱۹۳۶هـ                                                                ۲/۴/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص تسری تصویب‌نامه‌های شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۳ و شماره ۶۴۶۰/ت۵۱۷۶۴هـ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۴ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلـسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنـهاد شـماره ۵۳۷۲۶/۶۰ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تصویب‌نامه‌هـ…
 • تصویب‌نامه در خصوص کاهش بهای فروش هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف‌کننده نهایی) تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۴۱۶۶۶/ت۵۲۰۶۰هـ                                                                ۳/۴/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص کاهش بهای فروش هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف‌کننده نهایی) تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۴ وزارت نفت هیأت‌وزیران در جلسه۳۱/۳/۱۳۹۴ به‌پیشنهاد شماره۱۴۷۹۹۴ـ۲/۲۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ وزارت نفت و به استناد ماده(۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصـوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد: بهای فروش هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف‌کننده نهایی) موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۴۶۵/ت۵۱۶۲۶هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹…