• مصوبه « تکمیل بند۵ ماده۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی) دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی        مصوبه تکمیل بند 5 ماده5  منشور توسعه فرهنگ قرآنی (مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)که در جلسه 673 مورخ 4/8/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 22/4/1389 دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی، به شرح ذیل به تصویب رسیده است، برای اجراء ابلاغ می‌شود.        « 5 ـ رئیس نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری و یا نماینده وی.»…
 • مصوبه « الحاق یک تبصره به ماده ۹ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 562 مورخ 10/3/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری        مصوبه الحاق یک تبصره به ماده 9 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان (مصوب جلسه 562 مورخ 10/3/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی) که در جلسه 673 مورخ 4/8/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 11/2/1389 معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، به شرح ذیل به تصویب رسیده است، برای اجراء ابلاغ می‌شود.        « تبصره4ـ هیأت امنا می‌تواند برخی از وظایف خود را به کمیسیون دائمی هیأت امنای بنیاد،…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ناغان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری         در اجرای بنـد 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عـالی شـهرسازی و معماری ایـران و اصلاحیـه آن و با توجه به تصـویب طرح جامع شـهر ناغان در جلسه مورخ 28/5/1389 شـورای برنامه‌ریزی و توسـعه استان، ضـمن تنفـیذ مـصوبه مذکور، خواهـشمند است نسـبت به انجام مراحل ابلاغ مصـوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر حاجی‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر حاجی‌آباد در جلسه مورخ 3/11/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت شرایط زیر تنفیذ می‌گردد:        1ـ حذف سطوح و سرانه‌های مربوط به کاربری آموزش عالی (تحصیلات تکمیلی) از جدول سطوح و سرانه‌های طرح جامع شهر.        2ـ حذف ضوابط و مقررات مربوط به حرایم خطوط انتقال انرژی از دفترچه ضوابط و مقررات.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر حاجی‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر حاجی‌آباد در جلسه مورخ 3/11/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت شرایط زیر تنفیذ می‌گردد:        1ـ حذف سطوح و سرانه‌های مربوط به کاربری آموزش عالی (تحصیلات تکمیلی) از جدول سطوح و سرانه‌های طرح جامع شهر.        2ـ حذف ضوابط و مقررات مربوط به حرایم خطوط انتقال انرژی از دفترچه ضوابط و مقررات.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ناغان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری         در اجرای بنـد 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عـالی شـهرسازی و معماری ایـران و اصلاحیـه آن و با توجه به تصـویب طرح جامع شـهر ناغان در جلسه مورخ 28/5/1389 شـورای برنامه‌ریزی و توسـعه استان، ضـمن تنفـیذ مـصوبه مذکور، خواهـشمند است نسـبت به انجام مراحل ابلاغ مصـوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اژیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان         در اجرای بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر اژیه در جلسه مورخ 3/11/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد:         ـ کاهش مساحت حریم شهر تا حداکثر 2000 هکتار         خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی ۱۴۳ هکتاری موسوم به حسن‌آباد مشیر، به محدوده مصوب شهر یزد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان یزد        شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نهمین جلسه سال جاری در تاریخ 15/6/1389 موضوع الحاق اراضی 143 هکتاری موسوم به حسن‌آباد مشیر، به محدوده مصوب شهر یزد به منظور اختصاص به مسکن مهر را در قالب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر یزد مورد بررسی قرار داد و تصویب نمود.        نقشه اراضی موردنظر متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر حاجی‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر حاجی‌آباد در جلسه مورخ 3/11/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت شرایط زیر تنفیذ می‌گردد:        1ـ حذف سطوح و سرانه‌های مربوط به کاربری آموزش عالی (تحصیلات تکمیلی) از جدول سطوح و سرانه‌های طرح جامع شهر.        2ـ حذف ضوابط و مقررات مربوط به حرایم خطوط انتقال انرژی از دفترچه ضوابط و مقررات.…