• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۰۳۰/۹۳/۷                                                                        ۳۱/۴/۱۳۹۳ ۱۴۰ شماره پرونده ۱۸۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳ سؤال با توجه به مفاد ماده۴۵ قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال قابل استماع و رسیدگی می‌باشد یا خیر؟ نظریه شماره ۳۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۴/۲/۱۳۹۳   نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه او…
 • نشان اختصاصی محصولات بنیاد تعاون زندانیان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۰۰/۳۹۹۷۵/۹۰۰۰                                                               ۳۰/۶/۱۳۹۳ جناب آقای غمخوار رئیس محترم هیأت مدیره بنیاد تعاون زندانیان کشور بازگشت به نامه شماره ۲۱۴۳۶/۲/۸۴۵ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳ در خصوص نشان اختصاصی محصولات بنیاد تعاون زندانیان، ریاست محترم قوه قضائیه مرقوم فرمودند: «موافقت می‌شود.» لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی   شماره۲۱۶۹۱/۲/۸۴۵                                                                       ۵/۷/۱۳…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۵۷۱/۹۳/دش                                                                       ۵/۶/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (مصوب جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دانشگاه آزاد اسلامی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان» که در جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده‌است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر سعید جامه بزرگی به موجب تأیید شورای عالی انقل…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۵۷۲/۹۳/دش                                                                       ۵/۶/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام (مصوب جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دانشگاه آزاد اسلامی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام» که در جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده‌است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر شهریار عباسی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب …
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۵۷۳/۹۳/دش                                                                       ۵/۶/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (مصوب جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دانشگاه آزاد اسلامی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه» که در جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده‌است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر نوذر قنبری به موجب تأیید شورای عالی انق…
 • اصلاح تصویب‌نامه موضوع ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۵۸۵۳/۵۰۹۸۲                                                                     ۵/۷/۱۳۹۳ اصلاح تصویب‌نامه موضوع ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نظر به اینکه متن زیر در انتهای تبصره(۱) بند(۳) تصویب‌نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۳ تحریر نشده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود. تنها در خصوص خدمات پاراکلینیک شامل آزمایشگاه تشخیص طبی، پاتولوژی، ژنتیک، تصویربرداری پزش…
 • تصویب‌نامه در خصوص ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۴۴۵۰/ت۵۰۹۸۲هـ                                                               ۱/۷/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به است…
 • تصویب‌نامه در خصوص مستثنی شدن وزارت ورزش و جوانان از شمول ماده (۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۵۸۰۸/ت۴۹۴۶۹هـ                                                                ۵/۷/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص مستثنی شدن وزارت ورزش و جوانان از شمول ماده (۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت ورزش و جوانان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد: وزارت ورزش و جوانان از شمول ماده (۵۶)…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۴۹۰۰/۴۸۶۰۱هـ                                                                  ۲/۷/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کـشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استانها و به استناد ماده (۱۶) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد: ۱ـ س…