• رأی شماره۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ دادنامه: 23/1/1388             شماره دادنامه: 10                کلاسه پرونده: 88/15        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای مصطفی رشیدبیگی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء شعب 15 و 17 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/20 موضوع شکایت شرکت خدماتی و مخابرات اروم ارتباط امین به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غـربی به خواسته محکومیت خوانده به اصلاح رأی بدوی شماره 296084000452 مورخ…
 • رأی شماره ۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ: 23/1/1388                 شماره دادنامه: 15                    کلاسه پرونده: 88/18       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: اداره کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2445موضوع شکایت آقای عزالدین سلیمانـی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی مدیـرکل امـور اداری به خواسته ابطال تصمیم غیر قانونی در خصوص صدور حکم یک روزه و نحوه احتسا…
 • رأی شماره ۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از مرکز مطالعات و بهره‌وری ایران نسبت به عدم صدور مدرک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   تحصیلی        تاریخ دادنامه: 23/1/1388             شماره دادنامه: 12                 کلاسه پرونده: 88/16              مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: دانشگاه تربیت مدرس.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض‌آراء صادره از شعب2 و 4 دیوان‌عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1635 موضوع شکایت خانم فائقه کیا به طرفیت مرکز مطالعات و بهره‎وری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس به خواسته الزام به صدور و اعطاء مدرک تحصیلی به شرح دادن…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر آفتاب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان تهران       شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/12/1387 مقرر نمود: طرح تفصیلی شهر آفتاب، با توجه به قوانین و مقررات موجود در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با دعوت از نماینده ویژه ریاست محترم جمهور در شهر آفتاب بررسی و تصویب شود.…