• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۲۰ تا ۱۲۲)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    120« عدم پرداخت وجه الکفاله از ناحیه کفیل موجب بازداشت کفیل نمی‌شود».         سؤال ـ در مواردی کفیل حاضر به پرداخت وجه الکفاله نمی‌شود و راهی نیز برای بازداشت اموال وی که در دسترس نیست نمی‌باشد. آیا در این موارد می‌توان به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، کفیل را بازداشت کرد. نظریه شماره 8291/7 ـ 8/10/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه          قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به محکومیت‌ها است و محکومیت ناشی ازحکم است و چون دستور اخذ وجه‌الکفاله از کفیل …