• رأی شماره۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام رسمی مربیان کودک شاغل در آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
             تاریخ: 14/4/1388                  شماره دادنامه: 326                   کلاسه پرونده: 87/736           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: خانم مریم احمدی.           موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 10  دیوان عدالت اداری.           مقدمه: الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 87/3189 و 87/3190 و 87/3218 موضوع شکایت خانمها فاطمه نورمحمدی، خانم مریم احمدی و اکرم سمیعی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان تهران به خواسته تبدیل وضعی…
 • رأی شماره۳۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
            تاریخ دادنامه: 21/4/1388                شماره دادنامه:339                کلاسه پرونده: 88/291          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: دفتر هماهنگی هیأت رسیدگی به تخلفات  اداری وزارت جهاد کشاورزی.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 ، 15، 22 و 23 دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعـبه بیست و دوم دیوان در رسیـدگی به پرونده کلاسـه‎های 85/1217 و 86/100 موضوع شکایت آقای محمد کریمی افشار به طرفیت تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به…
 • رأی شماره۳۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر قائم شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
             تاریخ دادنامه: 21/4/1388                 شماره دادنامه:344                  کلاسه پرونده: 87/291           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: بانک صادرات استان مازندران.  ‎           موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره 1890 مورخ 14/11/1382 شورای اسلامی شهر قائم شهر .           مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری قائم‌شهر بر اساس اطلاعیه صادره و ردیف 169و 170 آن مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانکها و شعب مرکزی نموده …
 • رأی شماره۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
            تاریخ دادنامه: 21/4/1388                شماره دادنامه: 340                کلاسه پرونده: 88/292          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای حسن دریا نورد.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و دوازدهم تجدیدنظردیوان عدالت اداری.           مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/610 موضوع شکایت آقای پرویز خاموشی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به خواسته نقض رأی مورخ 24/6/138…
 • رأی شماره۳۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری برای گرمابه عمومی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
             تاریخ دادنامه: 21/4/1388               شماره دادنامه:343                  کلاسه پرونده: 88/295           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: آقای محمدتقی مقیسه بوکالت از آقای عبداله فتح اله زاده نور.           موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.           مقدمه: الف ـ شعبه بیست و هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/616 موضوع شکایت آقای عبداله فتح‌اله‌زاده‌نور به طرفیت شهرداری منطقه 9 تهران به خواسته ابطال پای…
 • رأی شماره۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷/۲۹۸۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
   9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی             تاریخ دادنامه: 14/4/1388                شماره دادنامه: 325                   کلاسه پرونده: 85/715            مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.            شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.  ‎            موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33207/2989ـ211 مورخ 23/6/1382 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.            مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داش…