• اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ                                                           ۳۰/۵/۱۳۹۲ اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت دفتر هیئت دولت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ماده (۶) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۴۳۸/ت۸۸۲هـ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده۶ ـ کمیسیونهای دائمی هیئت دولت به شرح زیر است: ۱ـ کمیسیون اقتصاد: متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، ص…
 • ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳هـ                                                             ۶/۵/۱۳۹۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۸۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:   ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ۱ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قانون: …
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۷۴۰                                                                                                                              ۱       شماره۳۲۹۹۴هـ/ب                                                                      …