• رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تصمیم شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت بهره‌بردار معدن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                     تاریخ دادنامه: 14/1/1391      شماره دادنامه: 5         کلاسه پرونده: 90/1403        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری        درخواست: آقای اسکندر آزادی         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری        گردش کار: آقای اسکندر آزادی به موجب لایحه‌یی اعلام کرده است که در موضوع واحد تقاضای ابطال رأی مورخ 12/9/1386 شورای معادن وزارت صنایع و معادن [صنعت، معدن، تجارت] آراء متفاوت از دو شعب…
 • رأی شماره ۵۸۴ ـ ۵۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه...

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  در مورد افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم        تاریخ دادنامه: 22/12/1390     شماره دادنامه: 585 ـ584        کلاسه پرونده: 90/1219ـ 599       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       درخواست‌کننده: خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری        گردش کار: خانم هدیه رحمانی و آقای سیدروح‌اله میرلوحی‌حسن‌آبادی اعلام کرده‎اند که در زمینه الزام دستگاههای اجرایی به پرداخت…
 • رأی شماره ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان         تاریخ دادنامه: 14/1/1391  شماره دادنامه: 4       کلاسه پرونده: 88/508        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری        شاکی: آقای احمدوطنی پور و خانم طاهره پندارپور        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف، ب، ج و د ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی        گردش کار: به موجب ماده 9 مصوبه شورای اسلامی…
 • رأی شماره ۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع محدود کردن برخورداری از بیمه بیکاری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  به مدت 5 ماه برای کارگران اخراجی شرکت ورق کاران خارج از حدود اختیارات شورای تأمین شهرستان تبریز می‌باشد       تاریخ دادنامه: 14/1/1391      شماره دادنامه: 7        کلاسه پرونده: 89/603      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: آقای اصغر عبدی      موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه مورخ 10/4/1388 کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز      گردش کار: آقای اصغر عبدی به موجب دادخواستی، اعلام کرده است که:      «1ـ اینجانب اصغر عبدی فرزند اسمعلی یکی از 40 نفر کارگر اخراجی شرکت …
 • تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسساتو مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوریو بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوب جلسه 227 مورخ 28/4/1390 شورای معین و بنا به تفویض جلسه 693 شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی         ماده واحده « تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهدا…
 • تشکیل صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   تشکیل صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی          (مصوب جلسه 708 مورخ 9/12/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی         ماده واحده «تشکیل صندوق مشـارکت توسـعه فرهنـگ قرآنی» کـه در جلـسه 708 مورخ 9/12/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه 6/6/1389 شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:         «ماده واحده ـ به منظور تمهید پشتیبانی‌های اعتباری لازم برای تحقق اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و ایجاد نظا…
 • ایجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق کرسی‌های آزاداندیشی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  ایجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق کرسی‌های آزاداندیشی(مصوب جلسه 708 مورخ 9/12/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه آزاد اسلامی       ماده واحده «ایجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق کرسی‌های آزاداندیشی» که در جلسه 708 مورخ 9/12/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه 17/8/1390 شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       «مـاده واحده ـ برگـزاری و ارائـه نظـرات …
 • تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۷۲۱/۹۱/دش                                                                       ۲۸/۱/۱۳۹۱ تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوب جلسه ۲۲۷ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ شورای معین و بنا به تفویض جلسه ۶۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ماده واحده « تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی به وزرای علوم…
 • ایجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق کرسی‌های آزاداندیشی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۷۲۰/۹۱/دش                                                                       ۲۸/۱/۱۳۹۱ ایجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق کرسی‌های آزاداندیشی (مصوب جلسه ۷۰۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ماده واحده «ایجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق کرسی‌های آزاداندیشی» که در جلسه ۷۰۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه ۱۷/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به تصویب رس…
 • تشکیل صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۷۲۲/۹۱/دش                                                                       ۲۸/۱/۱۳۹۱ تشکیل صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی (مصوب جلسه ۷۰۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «تشکیل صندوق مشـارکت توسـعه فرهنـگ قرآنی» کـه در جلـسه ۷۰۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه ۶/۶/۱۳۸۹ شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «ماده واحده ـ به منظور تمهید پشتیبانی‌های اعتباری لازم برای…
 • رأی شماره ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۸/۵۰۸                                                                          ۲/۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۱۴/۱/۱۳۹۱   شماره دادنامه: ۴       کلاسه پرونده : ۸۸/۵۰۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای احمدوطنی پور و خانم طاهره پندارپور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی گردش کار: به موجب ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض محلی سال…
 • رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تصمیم شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت بهره‌بردار معدن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۹۰/۱۴۰۳                                                                      ۳۰/۱/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۱۴/۱/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۵         کلاسه پرونده : ۹۰/۱۴۰۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست : آقای اسکندر آزادی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای اسکندر آزادی به موجب لایحه‌یی اعلام کرده است که در موضوع واحد تقاضای ابطال رأی مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۶ شورای معادن وزارت صنایع و معادن [صنعت، معدن، تجارت] آراء متفاوت…
 • رأی شماره ۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع محدود کردن برخورداری از بیمه بیکاری به مدت ۵ ماه برای کارگران اخراجی شرکت ورق کاران خارج از حدود اختیارات شورای تأمین شهرستان تبریز می‌باشد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۹/۶۰۳                                                                         ۳۰/۱/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۱۴/۱/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۷        کلاسه پرونده : ۸۹/۶۰۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای اصغر عبدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز گردش کار : آقای اصغر عبدی به موجب دادخواستی، اعلام کرده است که: « ۱ـ اینجانب اصغر عبدی فرزند اسمعلی یکی از ۴۰ نفر کارگر اخراجی شرکت ورق کاران تبریز می باشم که از ت…
 • رأی شماره ۵۸۴ ـ ۵۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه... در مورد افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۹۰/۵۹۹                                                                          ۲/۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۲/۱۳۹۰      شماره دادنامه: ۵۸۵ ـ۵۸۴ کلاسه پرونده : ۹۰/۱۲۱۹ـ ۵۹۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده : خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : خانم هدیه رحمانی و آقای سیدروح‌اله میرلوحی‌حسن‌آبادی اعلام کرده ‎ اند که در زمینه الزام دستگاههای اجرایی به پرداخت …
 • اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه درخصوص معافیت از سود بازرگانی کالاهای وارداتی ملوانان و خدمه کشتی‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۵۲۶۳/ت۴۸۰۱۸هـ                                                               ۲/۲/۱۳۹۱ اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه درخصوص معافیت از سود بازرگانی کالاهای وارداتی ملوانان و خدمه کشتی‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۱ که در مرکز استان هرمزگان تشکیل شد، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۶۷۴/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ـ عبارت «شش نوبت و ه…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های موضوع ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۴۳۳۶/ت۴۵۵۱۰هـ                                                              ۳۰/۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های موضوع ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۹۳۶۰ مورخ ۸/۷/۱۳۸۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور و به استناد ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ ت…
 • دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۴۴۲۰/ت۴۷۴۳۷هـ                                                             ۳۰/۱/۱۳۹۱ وزارت اموراقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسـلامی ایران ـ مصـوب ۱۳۸۹ ـ دسـتورالعمل تبادل اطـلاعات مؤدیان مالیـاتی را به شرح زیر تصویب نمود:   دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه ماده۱ـ در این دستورالعمل، ا…