• رأی شماره ۵۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهرتهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ دادنامه: 19/8/1387             شماره دادنامه: 556               کلاسه پرونده: 87/36       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: خانم مهربانو عاملی.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ12/11/1382 شورای اسلامی شهرتهران.       مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1ـ شورای شهر تهران به موجب مصوبه چهل و پنجمین جلسه خود مقرر می‎دارد « به منظور جلوگیری از عدم استفاده و یا استفاده نابجا از امکانات و زیر ساختهای شهری و همچنین افز…
 • رأی شماره۵۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نقض آراء هیأت حل اختلاف اداره کار در صورت عدم رعایت ماده۲۷ قانون کار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ دادنامه: 12/8/1387            شماره دادنامه: 523              کلاسه پرونده: 87/493       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای حمیدرضا حقگوئی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17، 18 و 19 دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه 19 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2520 موضوع شکایت آقای سیاوش موسی کیاسرائی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و آموزش فنی و حرفه‎ای استان گیلان به خواسته، نقض و ابطال رأی مورخ 17/7/1385 هیأت حل اختلاف به ش…
 • رأی شماره ۵۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ: 19/8/1387                  شماره دادنامه: 555                   کلاسه پرونده: 87/516       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: خانم مرضیه زارع.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1503 موضوع شکایت خانم طوبی نباتی احمدی به طرفیت اداره راه و ترابری و ترابری کهکیلویه و بویراحمد بخواسته صدور رأی مبنی بر تبدیل وضع استخدامی اینجانب از خرید خدمت به…
 • رأی شماره ۵۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام معلمین حق‌التدریس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
        تاریخ: 19/8/1387              شماره دادنامه: 553                کلاسه پرونده: 87/515      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.      شاکی: آقای سیدکاظم موسوی.      موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری.      گردشکار: الف ـ ‎شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/641 موضوع شکایت خانم مرضیه واعظی سبزوار به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 906 مورخ 13/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به  ا…