• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر قلعه‌گنج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر قلعه‌گنج در جلسه مورخ13/10/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر چوبر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر چوبر در جلسه مورخ 17/5/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد:       ـ زمینهای واقع در حریم لوله‌کشی گاز در قسمت شمال شرقی شهر از محدوده خارج شده و خط محدوده در قسمت جنوب شرقی شهر بر خط لوله گاز منطبق شود.       خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به م…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نقاب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر نقاب در جلسه مورخ 28/10/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نقاب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر نقاب در جلسه مورخ 28/10/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص « تصویب مکان زمین واقع در جوار روستای بنه نعیمه به منظور تأمین مسکن مهر شهر رامهرمز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان خوزستان       پیرو نامه شماره 64604/310/300 مورخ 18/12/1388 موضوع اعلام مصوبه مـورخ 19/11/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص « تصویب مکان زمین واقع در جوار روستای بنه نعیمه به منظور تأمین مسکن مهر شهر رامهرمز» و در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران مصوب 12/10/1378 هیأت وزیران، به پیوست یک برگ نقشه مربوطه جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.       مقتضی است دستور فرمائید مصوبه مذکور به همراه مدارک و مستندات جهت اقدامات بعدی به ستاد مدیریت شهرک‌سازی…