• رأی شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول فوق‌العاده همترازی به فوق‌العاده جذب

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 21/3/1385                     شماره دادنامه: 163 الی 165               کلاسه پرونده: 84/583، 519، 904        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: 1ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشـور 2ـ آقای محمـدجـواد مرادی‌نـژاد 3ـ دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری آقای مرادی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 4، 18 و 20 بدوی و 4، 7 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: 1ـ الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2499 موضوع شکایت آقای …
  • رأی شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول فوق‌العاده همترازی به فوق‌العاده جذب

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 21/3/1385                     شماره دادنامه: 163 الی 165               کلاسه پرونده: 84/583، 519، 904        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: 1ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشـور 2ـ آقای محمـدجـواد مرادی‌نـژاد 3ـ دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری آقای مرادی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 4، 18 و 20 بدوی و 4، 7 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: 1ـ الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2499 موضوع شکایت آقای …