• رأی شماره ۶۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند۷ آیین‌نامه سازماندهی سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 17/9/1387             شماره دادنامه: 630              کلاسه پرونده: 87/15        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای مهدی مدیر برزل آباد.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند7 آیین‌نامه سازماندهی سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، سازمان طرف شکایت در بهار 1386 مصوبه‌ای مبنی بر سازماندهی نیروهای داخلی هر شهرستان تصویب که آیین‌نامه‌ اجرایی آن بعد از تصویب در مرحله اجرا می‌باشد که در بند7 آیین‌نامه …
 • رأی شماره۶۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
           تاریخ دادنامه: 17/9/1387            شماره دادنامه: 631              کلاسه پرونده: 87/412         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: خانم پروین طهماسبی.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و سوم دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2730 موضوع شکایت آقای عبداله رضائی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایران به خواسته الزام به تبدیل استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه شماره 1063 مورخ 25/5/1384 چنین …
 • رأی شماره۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه تبدیل وضعیت خدمتی معلمان حق‌التدریس به رسمی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ: 17/9/1387            شماره دادنامه: 629             کلاسه پرونده: 87/563       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: خانم اعظم باشام ـ رباب محمدی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره بین شعب اول، سوم، چهارم و دوم تشخیص دیوان عدالت اداری.       گردشکار: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1035 موضوع شکایت خانم نشاط نیکنامی به طرفیت آموزش و پرورش رباط کریم (ناحیه یک) به خواسته الزام خوانده فوق به تبدیل وضعیت خدمتی حق‌التدریس به حالت رسمی …
 • رأی شماره۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی صادره از هیأت عالی انتظامی مالیاتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 17/9/1387           شماره دادنامه: 633          کلاسه پرونده: 87/681       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای رامین مرادی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2131 موضوع شکایت آقای سیدسعید میرزاده قمشه به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی هیأت عالی انتظامی تجدیدنظر به خواسته تقاضای نقض رأی شماره 1492ـ202 مورخ 23/8/1384 هیأت عالی انتظامی مالیا…
 • ماده واحده « اعطای مجوز به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در خصوص بررسی استمرار صلاحیت علمی و عمومی اعضای هیأت علمی رسمی ـ قطعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  گروه معارف اسلامی مصوب جلسه 635 مورخ 21/8/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی       شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 635 مورخ 21/8/1387، بنا به پیشنهاد دو فوریتی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و براساس مصوبه شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی، « اعطای مجوز به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در خصوص بررسی استمرار صلاحیت علمی و عمومی اعضای هیأت علمی رسمی ـ قطعی گروه معارف اسلامی» را  به شرح ذیل تصویب نمود:     ماده واحده ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در صورت احراز مرات…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر خرمدره

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان زنجانموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه آن استان درخصوص طرح جامع شهر خرمدره       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر خرمدره در جلسه مورخ 27/8/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. مسئول ثبت شرکتهای ثبت شیراز…