• رأی شماره ۲۸۷ الی ۲۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۲۲ـ۳/۱/۱۵/س مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷

    شنبه 28 فروردین 1395 04:58
    و بخشنامه شماره 32869ـ 1/14/س مورخ 28/12/1386 مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر اخذ 13%  مدیریتی برای موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی و نحوه اعمال حساب (13% مدیریتی اوقافی) برنامه سه ساله                                                                      تاریخ دادنامه: 18/7/1390   شماره دادنامه: 290 الی 287   کلاسه پرونده: 88/95     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکیان: آقایان 1ـ نعمت‌اله ممتازان 2ـ میرحبیب‌اله شریعت‌مصطفوی 3ـ محمدحسن جوادی 4ـ علیرضا مهران فرد 5ـ…
  • رأی شماره ۲۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت نقض رای و ارجاع به هیأت هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که

    شنبه 28 فروردین 1395 04:58
    رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود                                                                    تاریخ دادنامه: 18/7/1390     شماره دادنامه: 291      کلاسه پرونده: 89/118     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     اعلام‌کننده: مدیرکل امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      گردش کار: درخصوص ترکیب اعضای هیأت تجدیدنظر همعرض رسیدگی به تخلفات اداری، آراء متهافتی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است بدین نحو ک…