• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بیجار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کردستان           در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بیجار در جلسه مورخ 3/5/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فارسان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم چهارمحال و بختیاری و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان           در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصـویب طرح جامع شهر فارسـان در جلسه مورخ 29/5/1388 شورای برنـامه‌ریزی و توسعـه استان چهـارمحال و بخـتیاری، ضمن تـنفیذ مصـوبه مـذکور، خواهشمـند اسـت نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصـوبه و دستور ارسال مدارک طـرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فارسان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم چهارمحال و بختیاری و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان           در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصـویب طرح جامع شهر فارسـان در جلسه مورخ 29/5/1388 شورای برنـامه‌ریزی و توسعـه استان چهـارمحال و بخـتیاری، ضمن تـنفیذ مصـوبه مـذکور، خواهشمـند اسـت نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصـوبه و دستور ارسال مدارک طـرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…