• اصلاحیه رأی شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۸۸/۴۹۵                                                                        ۲۳/۲/۱۳۹۲ اصلاحیه پیرو نامه شماره هـ/۹۰/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ ، موضوع ارسال دادنامه شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۸۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ نظر به اینکه نام آقای حسن حاجی‌اسفندیاری در ستون درخواست‌کنندگان صدور رأی وحدت رویه درج شده بود لیکن در گردشکار دادنامه مذکور مشخصات دادنامه صادره از شعبه دوازده به شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۹ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ که به رد شکایت آقای…
 • رأی شماره‌های ۶۱ ـ ۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیان‌آور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۸۷/۵۲۳                                                                        ۱۶/۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۲/۲/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۶۱ الی ۶۵ کلاسه پرونده : ۸۷/۵۲۳، ۹۰/۳۳۰، ۳۲۹، ۳۳۵ و ۹۰/۲۱۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان ۱ـ حسین نجفی ۲ـ حسین کیوان داریان ۳ـ رضا فلاحپور ۴ـ سعید مستقل امینه ۵ ـ احمدرضا صفائیان ۶ ـ سیروس فرازمند ۷ـ سیدمهدی الصفی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : شکات به موجب دادخواستهایی …
 • تصویب‌نامه درخصوص دایرنمودن فرمانداری ویژه در شهرستان آمل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۴۴۳۷۴/ت۴۰۲۱۷هـ                                                             ۲۸/۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص دایرنمودن فرمانداری ویژه در شهرستان آمل وزارت کشور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزارت کشور موظف است در شهرستان آمل نسبت به دایرنمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • تصویب‌نامه درخصوص دایرنمودن فرمانداری ویژه در شهرستان بابل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۴۴۳۷۸/ت۴۸۷۸۸هـ                                                             ۲۸/۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص دایرنمودن فرمانداری ویژه در شهرستان بابل وزارت کشور ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزارت کشور موظف است در شهرستان بابل نسبت به دایرنمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رح…
 • دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱۰۰/۹۹۸۰/۹۰۰۰                                                                ۲۸/۲/۱۳۹۲ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۹۹۷۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه‌قضائیه درخصوص (ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضائی) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۹۹۷۰/۹۰۰۰                                                                ۲۸/۲/۱۳۹۲ دس…
 • آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱۰۰/۹۹۸۵/۹۰۰۰                                                                ۲۸/۲/۱۳۹۲ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۹۹۶۸/۹۰۰۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص (نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۹۹۶۸/۹۰۰۰                                                                ۲۸/۲/۱۳۹۲ آیین‌نام…