• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سفید دشت

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سفید دشت (کاهش 23/9 هکتار اراضی واقع در جنوب شهر که هم‌اکنون قابلیت کشاورزی دارد و الحاق 15 هکتار از اراضی واقع در شرق به محدوده شهر به منظور تأمین اراضی مسکن مهر) مطابق نقشه پیوست در جلسه مورخ 15/12/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند اس…