• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۰۳۰/۹۳/۷                                                                        ۳۱/۴/۱۳۹۳ ۱۵۷ شماره پرونده ۹۷ ـ ۵۱ ـ ۹۳ سؤال با عنایت به اینکه وفق ماده۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر گردیده است که ضابطین پس از دستگیری متهم پرونده وی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند لیکن در ماده۴۲ همان قانون ورود به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی نموده است. سؤال اینکه در مواردی که موضوع باتوجه به ماده۴۴ همان قانون در صلاحیت …
 • اصلاح تصویب‌نامه در خصوص ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۸۳۴۹۰/ت۵۱۱۶۳هـ                                                              ۲۳/۷/۱۳۹۳ اصلاح تصویب‌نامه در خصوص ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و…
 • حذف عبارت «، سالمندان» در ردیف‌های اول، دوم و سوم ستون اول جدول بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۵۲/ت۵۰۹۸۷هـ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۸۴۱۱۹/ت۵۱۱۶۵هـ                                                              ۲۶/۷/۱۳۹۳ حذف عبارت «، سالمندان» در ردیف‌های اول، دوم و سوم ستون اول جدول بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۵۲/ت۵۰۹۸۷هـ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به اسـتناد ماده (۱۰) قانون جامع حمایت ا…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته حمایت غذایی در مرحله دوم طرح حمایت غذایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۸۳۴۹۳/ت۵۱۱۶۲هـ                                                              ۲۳/۷/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته حمایت غذایی در مرحله دوم  طرح حمایت غذایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۶۷۵۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: بسته حمایت غذایی در مرحله دوم طرح حمایت غذایی موضو…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۸۴۱۲۰/ت۵۰۵۵۳هـ                                                              ۲۶/۷/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۱۷۰۳/و مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور ـ مصوب۱۳۶۳ـ تصویب کرد: ۱ ـ تعرفه ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌…
 • رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ شورای عالی ثبت، موضوع قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۱۱۳۴۳۴/۹۳                                                                      ۱۴/۷/۱۳۹۳ مرجع رسیدگی: شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) معترض: بانک سینا معترض عنه: رأی شماره ۴۱۶۳۱ـ۱۶/۵/۱۳۹۲ هیأت نظارت استان تهران موضوع: بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت گردش کار: برابر گزارش اداره کل ثبت استان تهران حسب اعلام اداره سوم اجرای اسناد رسمی شرکت مالی و اعتباری سینا باستناد سند رهنی ۵۰۴۵۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ تنظیمی دفترخانه ۶۵ تهران بمنظور وصول مطالبات خود بمبلغ ۴۱۶/۴۷۶/۵۶۶/۱۰ ریال علیه آقای حسن رجبی موحد مبادرت…
 • اصلاحی رأی شماره ۶۴۷ ـ ۲/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۸۷/۴۶۰                                                                            ۱۲/۷/۱۳۹۳ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور پیرو نامه شماره هـ/۸۷/۴۶۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۹ نظر به اینکه در متن رأی شماره ۶۴۷ ـ ۲/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در صفحه ۷ روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۳۵ـ ۱۷/۴/۱۳۸۹ به چاپ رسیده است، شماره تصویب‌نامه هیأت وزیران به اشتباه ۲۰۲۹۶ /ت۳۹۷۱۶ـ ۱۶/۲/۱۳۸۷ درج شده است و شماره صحیح آن ۲۰۷۹۶/ت۳۹۷۱۶ ـ ۱۶/۲/۱۳۸۷ می‌باشد، مراتب جهت درج در آن روزنامه اعلام می‌شود. معاون مدیرکل هیأت عمو…
 • رأی شماره ۱۰۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکایت بانک ملت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۰/۲۰۴                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۳۱/۶/۱۳۹۳         شماره دادنامه: ۱۰۵۰     کلاسه پرونده : ۹۰/۲۰۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۶۰۸۰/۹۰/۸۳۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار می‌رساند در مورد خصوصی یا دولتی ب…
 • رأی شماره ۱۰۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۳ صورتجلسه ۶۱۸ ـ ۲/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۱/۵۳۲                                                                        ۲۱/۷/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۴/۶/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۰۳۳      کلاسه پرونده : ۹۱/۵۳۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان محمدرضا ولیلو و حسن محمدحسن‌زاده به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند۲۳ صورتجلسه۶۱۸ـ۲/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه گردش کار : آقایان حسن محمدحسن‌زاده و محمدرضا ولیلو به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استا…