• رأی شماره ۵۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم امکان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضای هیأت علمی در صدور احکام بازنشستگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
        تاریخ: 22/12/1390           شماره دادنامه: 587          کلاسه پرونده: 89/874      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      درخواست‌کننده: آقای حسن مهدوی      موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری       گردش کار: حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حسن مهدوی، رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری به موجب مرقومه 2/3/1389 خویش اعلام کرده است که در رابطه با بازنشستگی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها با کمتر از 35 سال سابقه خدمت، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده‌اند. با تقد…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ضیاءآباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
        مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ضیاءآباد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 8/12/1390، طرح جامع شهر ضیاءآباد را که در اجرای بند (2) از…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به میزان ۷ هکتار در قسمت جنوب شهر به محدوده شهر آشخانه جهت تأمین اراضی مسکن مهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به میزان 7 هکتار در قسمت جنوب شهر به محدوده شهر آشخانهجهت تامین اراضی مسکن مهر استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی       در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رستمکلا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رستمکلا استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/11/1390، طرح جامع ـ تفصیلی شهر رستمکلا را که در اج…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رستمکلا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
    شماره۹۰/۳۰۰/۱۰۶۴۷۰                                                               ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رستمکلا استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ضیاءآباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۰/۳۰۰/۱۰۹۲۶۷                                                               ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ضیاءآباد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معم…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به میزان ۷ هکتار در قسمت جنوب شهر به محدوده شهر آشخانه جهت تأمین اراضی مسکن مهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۰/۳۰۰/۱۰۹۲۷۵                                                              ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین  به میزان ۷ هکتار در قسمت جنوب شهر به محدوده شهر آشخانه جهت تامین اراضی مسکن مهر استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی در اجرای بند (۵) ذیل ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، …
 • رأی شماره ۵۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم امکان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضای هیأت علمی در صدور احکام بازنشستگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره: هـ/۸۸/۵۶۵                                                                        ۲۲/۱/۱۳۹۱ تاریخ : ۲۲/۱۲/۱۳۹۰           شماره دادنامه: ۵۸۷          کلاسه پرونده : ۸۹/۸۷۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده: آقای حسن مهدوی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: حجت‌الاسلام والمسلمین آ قای حسن مهدوی، رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری به موجب مرقومه ۲/۳/۱۳۸۹ خویش اعلام کرده است که در رابطه با بازنشستگی اعضاء هیأت علمی دانش…
 • رأی وحدت رویه شماره۷۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقسیط وجه سند لازم‌الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱/۷۳۵۷/۱۱۰/هـ                                                                  ۲۳/۱/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۹۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی   الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۰/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای…
 • اصلاح آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۰۲۴۰/ت۴۵۷۹۴هـ                                                             ۲۶/۱/۱۳۹۱ اصلاح آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۴۷۳۷ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۹ دفتر رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی، موضوع تصویب‌نامه …
 • اصلاح نرخ تعرفه خدمات کنسولی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۰۹۵۶/ت۴۶۶۵۴هـ                                                              ۲۷/۱/۱۳۹۱ اصلاح نرخ تعرفه خدمات کنسولی وزارت امور خارجه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود: نرخ تعرفه خـدمات کنسـولی موضوع جداول پیوسـت تصویـب‌نامه شمـاره ۱۴۱۶۹۹/ت۳۴۴۰۵هـ مورخ ۴/۹/۱۳۸۶ به شرح جداول شماره (۱)، (۲) و (۳) پیوست که به مهر دفتر هیئت دو…
 • قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۷۸/۳۴۷                                                                             ۱۴/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۱۶۷۳۹/۳۸۶۷۳ مورخ ۹/۶/۱۳۸۸ در اجراء اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اسا…
 • قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۸۵۲/۲۸۴                                                                           ۱۹/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۱۰۵۶۰/۴۱۳۲۶ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱/۶/۱۳۸۸ مجلس که با عنوان لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای تبصره (۲) ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از…
 • قانون عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه می‌باشند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۸۳۹/۳۴۱                                                                           ۱۹/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه می‌باشند که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ و تأی…