• مصوبه « انتخاب ۳ عضو فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 655 مورخ 1/10/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)           شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 655 مورخ 1/10/1388 در اجرای ماده 15 اصلاحی اساسنامه فرهنگستان هنر (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی) و بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی، انتخاب 3 عضو فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران را به شرح ذیل تصویب نمود:          « ـ آقایان دکتر مجتبی رحماندوست، مهدی کلهر و جهانگیر الماسی به عنوان اعضای پیوسته فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، انتخاب می‌شوند.»…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 655 مورخ 1/10/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 655 مورخ 1/10/1388 در اجرای ماده 8 اصلاحی اساسنامه فرهنگستان هنر (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی) و بنا به پیشنهاد رئیس شورای عالی، تأیید انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران را به شرح ذیل تصویب نمود:         « ـ آقای علی معلم دامغانی به عنوان رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران و برای مدت 4 سال، انتخاب می‌شود».…
 • مصوبه « الحاق یک تبصره به بند ۵ ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب جلسه ۶۰۸ مورخ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  19/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)»(مصوب جلسه 195 مورخ 1/10/1388 شورای معین عالی انقلاب فرهنگی)(بنا به تفویض جلسه 651 مورخ 5/8/1388 شورای عالی)          شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 195 مورخ 1/10/1388، و بنا به تفویض جلسه 651 مورخ 5/8/1388 شورای عالی، الحاق یک تبصره به بند 5 ماده 5 آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب جلسه 608 مورخ 19/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی) را به شرح ذیل تصویب نمود:         « تبصره ـ آن دسته از جانبازان عضو…