• رأی شماره ۲۸۶، ۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ماده ۱۰ آیین‎نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویب‎نامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ هیئت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 31/4/1386        شماره دادنامه: 286، 287        کلاسه پرونده: 85/231، 86        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقایان 1ـ رحیم قهرمانزاده اقدم 2ـ موسی مولاوردیخانی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 10 آیین‎نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویب‎نامه شماره 13078 مورخ 22/2/1365 هیئت وزیران.        مقدمه: شکات به شرح دادخواستها و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته‎اند، در ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، مصرف وجوه ماخ…
 • رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تأثیر هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 28/5/1386        شماره دادنامه: 383        کلاسه پرونده: 84/628        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم ژیلا حسین زاده.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام‌تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2014 موضوع شکایت خانم ژیلا حسین‌زاده به طرفیت، هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته، اعتراض نسبت به رأی شماره 66886 مورخ 16/7/1382 به شرح دادنامه شماره 1782 مورخ 1/9/13…
 • رأی شماره ۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 3/4/1386        شماره دادنامه :198        کلاسه پرونده: 85/170        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20 بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/763 موضوع شکایت آقای اسحق خواره به طرفیت، امور اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته، عدم اجرای مفاد ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در احک…
 • رأی شماره ۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل جذب و پذیرش نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۳۵۶ـ۱/۲۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 7/5/1386        شماره دادنامه: 326        کلاسه پرونده: 84/80        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمدرضا رجبی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل جذب و پذیرش نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 356ـ1/28 مورخ 9/2/1381.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت نفت یکی از شرایط شرکت در آزمونهای استخدامی شرکتهای تابعه خود را در مقطع کارشناسی داشتن شرط معدل 13 برای دانشگاههای دولتی و معدل 14 برای دانشگاههای غیردولتی از ج…
 • رأی شماره۱۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم اجرای طرح دولتی در ملک شاکی که موجد حق اعمال حقوق مالکانه دانسته شده

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 3/4/1386        شماره دادنامه :197        کلاسه پرونده: 84/62        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شرکت سهامی خاص صادرات تمیز.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 بدوی و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/519 موضوع شکایت آقای حسن رزم یار به طرفیت شهرداری رباط کریم به خواسته صدور پروانه برای زمین پلاک 2885 فرعی از 142 اصلی واقع در رباط کریم به شرح دادنامه شماره 1134 مورخ 2…
 • رأی شماره۲۹۲، ۲۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعملهای شماره ۱۵۶۶/ب‎ط‎ه‍ م مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ و ۱۰۲۸/ ب‎ ط‎ ه‍ـ م مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 31/4/1386        شماره دادنامه: 292، 293        کلاسه پرونده: 85/310        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقایان 1ـ مجید زارع 2ـ حجت اله نجفی.        موضوع شکایت وخواسته: ابطال دستورالعملهای شماره 1566/ب‎ط‎ه‍ م مورخ 29/10/1382 و 1028/ ب‎ ط‎ ه‍ـ م مورخ 16/8/1383 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران.        مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی به موجب دستورالعمل شماره1566/ ب‎ط‎ه‍ م مورخ29/10/1…
 • رأی شماره ۳۱۹، ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 7/5/1386        شماره دادنامه: 319، 320        کلاسه پرونده: 84/761، 592        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمان بازرسی کل کشور و آقای رامبد امین زاده.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.        مقدمه: معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‎نامه شماره 25885/7/8 مورخ 26/8/1383 و آقای رامبد امین زاده به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، به منظور اجرای توافقنامه فی م…
 • رأی شماره ۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص انتقال از محل خدمت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 21/5/1386        شماره دادنامه: 349        کلاسه پرونده: 84/823        شاکی: سازمان آموزش و پرورش استان کرمان.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1653 موضوع شکایت آقای علیرضا خدایار به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش کرمان به خواسته اعتراض به انتقال محل خدمت از رفسنجان به کرمان به شرح دادنامه شماره 747 مورخ 3/5/1383 با توجه باینکه شاکی بوسیله هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی …
 • رأی شماره ۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حق‌الثبت خرید مدرسه غیرانتفاعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 3/4/1386        شماره دادنامه: 200        کلاسه پرونده: 84/77        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم جمیله پورصادقی دوگاهه.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/368 موضوع شکایت آقای فرخ کریمی بالاجورشری به طرفیت، اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان به خواسته، استرداد وجوه اضافه دریافتی بابت حق‌الثبت خرید مدرسه غیرانتفاعی به شرح دادنامه…
 • رأی شماره۲۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره۲۳۶۰۲۸/۲۴۱۰۲/۲۹۰ مورخ ۹/۹/۱۳۸۳ گمرک ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 31/4/1386        شماره دادنامه: 284        کلاسه پرونده: 84/113        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آبادان.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 236028/24102/290 مورخ 9/9/1383 گمرک ایران.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1ـ همانطوری که استحضار دارید بر طبق مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی ضوابط و ملاک خاصی برای تعیین ارزش کالای ورودی به منظور اخذ حقوق و هزینه‎های گمرکی پیش‎بینی و مقرر شد…
 • رأی شماره ۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه ۹۹۰۸۲/۴۰۲۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 2/5/1386        شماره دادنامه: 308        کلاسه پرونده: 84/207        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمدرضا قاسمی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 99082/4020 مورخ 29/10/1382 سازمان تأمین اجتماعی.        مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، جهت اخذ هزینه درمان همسرم به تأمین اجتماعی مراجعه کردم، تأمین اجتماعی استان تهران به استناد بخشنامه شماره 99082/4020 مورخ 29/10/1382 از پرداخت هزینه مذکور خودداری ورزیده، با توجه به اینکه بخشن…
 • رأی شماره ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تغییر نوع استخدام از رسمی آزمایشی به پیمانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 7/5/1386        شماره دادنامه: 332، 333، 334        کلاسه پرونده: 84/523، 524 ـ 85/28        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانمها 1ـ مژگان نوید 2ـ مروارید صیدی 3ـ مرضیه علیخانی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 17 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 82/932، 83/3456، 82/930 موضوع شکایت خانم مژگان نوید، خانم مروارید صیدی و خانم مرضیه علیخانی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور ب…
 • رأی شماره ۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مطالبه نیم درصد عوارض از شرکتهای واقع در شهرکهای صنعتی توسط شهرداریها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 21/5/1386        شماره دادنامه: 348        کلاسه پرونده: 83/608        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شهرداری شاهین‌شهر اصفهان.        موضوع شکایت و خواسته: اعـلام تعـارض آراء صـادره از شعـبه چـهـارم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1803 موضوع شکایت شرکت الکترونیکی طنین بسط به طرفیت، شهرداری شاهین شهر اصفهان به خواسته، عدم تعلق نیم درصد فروش به شهرداری به شرح دادنامه شماره 2675 مورخ 25/9/1381 با توجه به عدم پاس…
 • رأی شماره ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۲۱۰/د م مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۱ وزیر جهاد سازندگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 7/5/1386        شماره دادنامه: 327        کلاسه پرونده: 84/49        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمد طیب کشاورزی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 3210/د م مورخ 24/11/1371 وزیر جهاد سازندگی.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 2 بخشنامه شماره 3210/دم مورخ 24/11/1371 وزیر جهاد سازندگی « سابقه فعالیت کلیه نیروهای بومی در منطقه کردستان به عنوان حضور غیر داوطلبانه در جبهه محسوب …
 • رأی شماره ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تغییر نوع استخدام از رسمی آزمایشی به پیمانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 7/5/1386        شماره دادنامه: 332، 333، 334        کلاسه پرونده: 84/523، 524 ـ 85/28        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانمها 1ـ مژگان نوید 2ـ مروارید صیدی 3ـ مرضیه علیخانی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 17 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 82/932، 83/3456، 82/930 موضوع شکایت خانم مژگان نوید، خانم مروارید صیدی و خانم مرضیه علیخانی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور ب…
 • رأی شماره ۱۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۴۸ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی تا مهر ۱۳۶۵ و دستورالعمل شماره۱۵۲۷۳/۳۴/۱ مورخ۲/۵/۱۳۸۰ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 20/3/1386        شماره دادنامه: 181        کلاسه پرونده: 82/461        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای حسن علی باقرلو.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 48 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی تا مهر 1365 و دستورالعمل شماره15273/34/1 مورخ2/5/1380 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، به موجب بند 48 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‎اند که جهت تنظیم سند اجاره جهت محلهای کسب مشمول مقررات قا…
 • رأی شماره ۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک نظریه مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۷ کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 7/5/1386        شماره دادنامه: 321        کلاسه پرونده: 84/535        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای فضل الله دهدشتی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک نظریه مورخ 13/3/1377 کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان طرف شکایت در سال1377 با تشکیل کمیسیونی مرکب از مدیران ستادی خود در مرکز، موضوع املاک مسلوب المنفعه که در نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی به خصوص ماده 40 آی…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر دیواندره

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کردستان         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر دیواندره در جلسه مورخ 4/5/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انـجام مراحل ابلاغ مصـوبه و دسـتور ارسال مـدارک طرح بـه مراجع ذیربط اقدام شود. معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی…