• رأی شماره ۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تأمین اعتبار مسقط حق شاکی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت ناشی از ا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شغلی نمی‌باشد        تاریخ: 29/9/1389              شماره دادنامه: 394              کلاسه پرونده: 89/632       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شکات: آقایان 1ـ سیدعبداله سادات مدنی 2ـ علی‌اکبر وهمییان.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض       گردشکار: شـکات به شرح درخواست‎ تقدیمی اعلام داشتـه‎اند، شعب 2 و 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت ارتقاء شغلی بازنشستگان آموزش و پرورش آراء متفاوت و متناقضی صادر نموده‎اند، که به موجب آن، شـعبه دوم دیوان با …
 • رأی شماره ۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کمیسیون موضوع تبصره۲ ماده۵۵ قانون شهرداری حق اظهارنظر نسبت به تغییرکاربری و انجام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   فعالیت جدید علاوه بر پلمپ را ندارد        تاریخ: 17/8/1389                  شماره دادنامه: 371                کلاسه پرونده: 88/554        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای ناصر پارسا.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1155 و 1156 مورخ 11/5/1388، در پرونده کلاسه‎های 30/88/125 و 30/87/2146 صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت با دادنامه شماره 2469 مورخ 30/9/1388، در پرونده کلاسه 28/87/1737 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری …
 • رأی شماره ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت بهای عرصه و اعیان املاک اشخاصی که توسط دولت جهت اجرای طرح‌های عمرانی مورد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تملک قرار می‌گیرد        تاریخ: 23/1/1389              شماره دادنامه: 4                  کلاسه پرونده: 89/5          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       موضوع: اعمال ماده 53 الحاقی به آییـن ‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‎های شماره 60 مورخ 17/4/1374 و شماره 173 مورخ 21/5/1380 هیأت ‌عمومی دیوان‌ عدالت اداری.       گردشکار: در نامه‎های تقدیمی به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری اعلام شده است، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های 60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 2…
 • رأی شماره۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به پرداخت فوق‌العاده کارانه ناشی از ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  1370        تاریخ: 16/1/1389                  شماره دادنامه: 1               کلاسه پرونده: 88/257       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: کارمندان شهرداری ارومیه به نمایندگی آقای باقر رهالی.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 85197/911 مورخ 20/6/1385 مدیر کل دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.       گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند: سازمان شهرداری‎ها و دهیاری‎های کشور طی نامه شماره 01/132/66539 مورخ 14/12/1…
 • اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       تصویر یک نسخه از اصلاحیـه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج به شـماره 12501/1ـ10/4/1380 که مورد موافقت ریاست محترم وقت قوه قضائیه رسیده است جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ـ سیدمحمد هاشمی‌مقدم حضرت آیت‌اله هاشمی شاهرودی دامت‌برکاتهریاست معظم قوه قضائیه       احتراماً، همانطور که خاطر عالی مستحضر است انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق براساس نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتـر ازدواج و طلا…