• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر شهر ایلام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان ایلام       شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و دومین جلسه سال 1388 در جلسه مورخ 17/12/1388 مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ایلام (موضوع تغییر مسیر کمربندی و الحاق 5 هکتار از اراضی دولتی استحصال شده به محدوده شهر) جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر شهر ایلام مصوب جلسه مورخ 11/6/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام را تصویب نمود.       مراتب جهت آگاهی و انعکاس به کلیه مراجع ذیربط اعلام می‌شود.…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر شهر ایلام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان ایلام         شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و دومین جلسه سال 1388 در جلسه مورخ 17/12/1388 مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ایلام (موضوع تغییر مسیر کمربندی و الحاق 5 هکتار از اراضی دولتی استحصال شده به محدوده شهر) جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر شهر ایلام مصوب جلسه مورخ 11/6/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام را تصویب نمود.         مراتب جهت آگاهی و انعکاس به کلیه مراجع ذیربط اعلام می‌شود.…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فهرج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر فهرج در جلسه مورخ 12/7/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فهرج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر فهرج در جلسه مورخ 12/7/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی کالدشت (هشت بهشت)، احمدآباد و محک و .... به محدوده شهر دماوند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان تهران         شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و دومین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 17/12/1388 در خصوص الحاق اراضی کالدشت (هشت بهشت)، احمدآباد و محک و.... به محدوده شهر دماوند، پیرو جلسه مورخ 11/3/1388 خود و به دلیل اینکه شهر دماوند جزء شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت می‌باشد مقرر نمود که موضوع توسط دبیرخانه شورایعالی بررسی و نظرات دبیرخانه مصوبه شورایعالی تلقی گردد.         پیرو مباحث جلسه 17/12/1388 ، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الحاق اراضی یادشده …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی کالدشت (هشت بهشت)، احمدآباد و محک و .... به محدوده شهر دماوند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان تهران       شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و دومین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 17/12/1388 در خصوص الحاق اراضی کالدشت (هشت بهشت)، احمدآباد و محک و.... به محدوده شهر دماوند، پیرو جلسه مورخ 11/3/1388 خود و به دلیل اینکه شهر دماوند جزء شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت می‌باشد مقرر نمود که موضوع توسط دبیرخانه شورایعالی بررسی و نظرات دبیرخانه مصوبه شورایعالی تلقی گردد.       پیرو مباحث جلسه 17/12/1388 ، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الحاق اراضی یادشده را م…