• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه غرب خراسان رضوی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه غرب خراسان رضوی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 22/8/1391 خود طرح جامع ناحیه غرب خراسان رضوی (ناحیه نیش…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح منطقه نمونه گردشگری ایران توسعه، به وسعت تقریبی ۳۰۰ هکتار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح منطقه نمونه گردشگری ایران توسعه، به وسعت تقریبی 300 هکتار (در شمال فرودگاه پیام) استان البرز استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز      شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سیزدهمین جلسه سال جاری، مورخ 24/7/1391 براساس مصوبه مورخ 13/3/1387 خود مبنی بر «ضرورت بررسی کلیه طرحهای جامع گردشگری، به لحاظ تأثیرات کالبدی در سطح منطقه مورد مطالعه و ابهام در شرح خدمات اینگونه طرحها در شورای عالی شهرسازی و معماری»، کلیات طرح من…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری ۵/۲۳ هکتار اراضی مجاور خیابان صیاد شیرازی واقع در شمال شرق شهر اردبیل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری 5/23 هکتار اراضی مجاور خیابان صیاد شیرازی واقع در شمال شرق شهر اردبیل استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل     در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 15…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری و الحاق ۳/۵ اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان شهر جهرم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری و الحاق 3/5 اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان شهر جهرم استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس      پیرو اعلام مصوبه به شماره 91/300/16135 و تاریخ 22/3/1391 با موضوع تغییر کاربری و الحاق 3/5 اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان شهر جهرم، به استحضار می‌رساند مصوبه مذکور به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت:      در اجرای ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اراضی 3/5 هکتاری تعاونی مسکن تاکسیرانان جهرم به شرط واگذاری 70…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه اردبیل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه اردبیل استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در هیجدهمین جلسه سال 1390 در مورخ 12/10/1390 طرح توسعه و عمران ناحیه اردبیل مصوب جلسه …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سبزوار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سبزوار استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22/8/1391 طرح جامع شهر سبزوار که در جلسه مورخ 11/11/1389 …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری و الحاق ۳/۵ اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان شهر جهرم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۵۲۸۳۰                                                                  ۲۷/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری  و الحاق ۳/۵ اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان شهر جهرم استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس پیرو اعلام مصوبه به شماره ۹۱/۳۰۰/۱۶۱۳۵ و تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ با موضوع تغییر کاربری و الحاق ۳/۵ اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان شهر جهرم، به استحضار می‌رساند مصوبه مذکور به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت: در اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت ا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر شیراز مربوط به تغییر کاربری دو قطعه باغ در محدوده قصرالدشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۵۳۴۴۱                                                                  ۲۸/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی  شهر شیراز مربوط به تغییر کاربری دو قطعه باغ در محدوده قصرالدشت استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محت…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه غرب خراسان رضوی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۵۳۰۰۳                                                                  ۲۷/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه غرب خراسان رضوی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای …
 • الحاق بند (د) به ماده (۱۱) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۸۶۴۶۵/ت۴۱۱۴۴هـ                                                            ۲۵/۹/۱۳۹۱ الحاق بند (د) به ماده (۱۱) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند (د) به ماده (۱۱) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۹۱/ت۴۱۱۴۴هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ اضافه می‌شود. «د ـ موارد استثناء با تشخیص و تأیید وزار…
 • تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «مطالعه و اجرای سامانه‌های انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی مناطق گرمسیری»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۸۶۴۶۶/ت۴۸۶۷۴هـ                                                            ۲۵/۹/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «مطالعه و اجرای سامانه‌های انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی مناطق گرمسیری» وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۳۱۹۸۱/۹۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ وزارت نیرو و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح منطقه نمونه گردشگری ایران توسعه، به وسعت تقریبی ۳۰۰ هکتار (در شمال فرودگاه پیام) استان البرز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۵۳۶۷۳                                                                  ۲۹/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح منطقه نمونه گردشگری ایران توسعه، به وسعت تقریبی ۳۰۰ هکتار (در شمال فرودگاه پیام) استان البرز استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سیزدهمین جلسه سال جاری، مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ براساس مصوبه مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ خود مبنی بر «ضرورت بررسی کلیه طرحهای جامع گردشگری، به لحاظ تأثیرات کالبدی در سطح منطقه مورد …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر کرج مربوط به تغییر کاربری ۸/۷۶ هکتار اراضی پیرامون کاخ مروارید مهرشهر از فضای سبز، به مسکونی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۵۳۸۴۱                                                                  ۲۹/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی  شهر کرج مربوط به تغییر کاربری ۸/۷۶ هکتار اراضی پیرامون کاخ مروارید مهرشهر از فضای سبز، به مسکونی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده(۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهـرسازی و…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری ۵/۲۳ هکتار اراضی مجاور خیابان صیاد شیرازی واقع در شمال شرق شهر اردبیل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۵۳۷۰۴                                                                  ۲۹/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری  ۵/۲۳ هکتار اراضی مجاور خیابان صیاد شیرازی واقع در شمال شرق شهر اردبیل استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه اردبیل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۵۲۶۹۰                                                                  ۲۴/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه اردبیل استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سبزوار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۵۳۰۱۳                                                                  ۲۷/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سبزوار استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی…
 • آئین‌نامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۳۸۸۵/۲/۸۴۵                                                                    ۲۵/۹/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور احتراماً، به پیوست تصویر متن آئین‌نامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مربوط به اعطای تسهیلات به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور که به امضای ریاست معظم قوه قضائیه رسیده جهت درج در روزنامه رسمی کشور به حضورتان تقدیم می‌گردد. مدیرعامل بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور ـ رحیم مطهرنژاد   شماره۱۳۸۵۸/۲/۱۴۵                                …
 • تصویب‌نامه درخصوص تغییر دستگاههای اجرایی طرحهای «بهسازی محور دامغان ـ گلوگاه» «احداث باند دوم فسا ـ استهبان ـ قطرویه ـ سیرجان» «احداث بزرگراه کنارگذر جنوبی قائم شهر و احداث بزرگراه ساری ـ خزرآباد، آمل ـ فریدون کنار» «احداث باند دوم جهرم ـ لار ـ بندرعباس»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۸۶۵۱۳/ت۴۸۶۴۸هـ                                                            ۲۶/۹/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تغییر دستگاههای اجرایی طرحهای «بهسازی محور دامغان ـ گلوگاه» «احداث باند دوم فسا ـ استهبان ـ قطرویه ـ سیرجان» «احداث بزرگراه کنارگذر جنوبی قائم شهر و احداث بزرگراه ساری ـ خزرآباد، آمل ـ فریدون کنار» «احداث باند دوم جهرم ـ لار ـ بندرعباس» وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئـت وزیران در جلـسه مـورخ ۱۲/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنـهادهای شمـاره ۰۲/۱۰۰/۴۹۹۳۰ مـورخ ۱۰/…
 • تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کهگیلویه و بویراحمد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۸۶۵۷۹/ت۴۶۶۶۴ک                                                           ۲۶/۹/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کهگیلویه و بویراحمد وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۶۴۵/۴۲/۴/۱ مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء (د) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: الف ـ بخش سوق به مرکزیت شهر سوق از ترکیب دهستانهای راک و طیبی گر…
 • تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۸۶۶۱۴/ت۴۷۱۲۷ک                                                           ۲۶/۹/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۶۵۹۸۱/۴۲/۴/۱ مورخ ۳/۵/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء (د) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: ۱ـ روستای آباد از توابع دهستان اهرم بخش مرکزی شهرستان تنگستان به شهر تبدیل و …