• رأی شماره ۱۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه فوق‌العاده کار با اشعه مشمول پرداخت کسور بازنشستگی می‌باشد

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 7/3/1385        شماره دادنامه: 112        کلاسه پرونده: 82/70        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری.        موضـوع شکایت و خواستـه: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 17 دیوان‌عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/469 موضوع شکایت آقای یدالله حقیقی به طرفیت 1ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پـزشکی 2ـ  صنـدوق سازمان بازنشستگی کشوری 3ـ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور 4ـ ذیحسابی دانشگاه علوم پزشکی اهواز به …
  • رأی شماره ۱۰۲ـ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول قانون اصلاحات ارضی به اراضی خارج از محدوده شهری هرچند بعداً داخل در محدوده ...

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    رأی شماره 102ـ104 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول قانون اصلاحات ارضی به اراضی خارج از محدوده شهری هرچند بعداً داخل در محدوده قانون شهرها قرار گرفته باشند         تاریخ: 31/2/1385        شماره دادنامه: 102-104        کلاسه پرونده: 82/316ـ 339        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: 1ـ سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 2ـ سیروس معصومی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب2، 4 و 7 بدوی و شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ …