• رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مستمری بازنشستگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 17/6/1387         شماره دادنامه: 425        کلاسه پرونده: 87/297        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای ابوالحسن جعفری.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 17 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2477 موضوع شکایت آقای باقر عبدی و غیره به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی بخواسته افزایش دستمزد مصوبه دولت مربوط به سالهای 1381 الی 1384 به شرح دادنامه شماره 2586 مورخ 16/11/1386 چنین رأی…
 • رأی شماره ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 2/4/1387          شماره دادنامه: 210         کلاسه پرونده: 87/135        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای داود لکی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجدیدنظر و 27 و 26 و 25 بدوی دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/869 موضوع شکایت داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران به خواسته نقض و ابطال رأی به شرح دادنامه 1638 مورخ 21/9/1385 چنین رأی صادر نموده است، رأی معترض‎عنه برا…
 • رأی شماره ۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان احتساب مدت تحصیل کسانیکه در مدرسه عالی بهداشت مدارس تحصیل و در وزارت بهداشت و

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  درمان و آموزش پزشکی استخدام گردیده‌اند بعنوان خدمت رسمی         تاریخ: 6/5/1387         شماره دادنامه: 308         کلاسه پرونده: 87/254        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم رباب آرام.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول و سوم از طرف خانم رباب آرام.        مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1335 موضوع شکایت خانم تابنده روزبهی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یزد به خواسته احتساب مدت دو سال تحصیل در مدرسه عالی به عنوان سنوات خد…
 • رأی شماره ۴۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به مطالبات بیمه سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 10/6/1387         شماره دادنامه: 413        کلاسه پرونده: 87/332        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای علی دشت آبادی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب23 و 28 دیوان‌عدالت‌اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه بیست و هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/644 موضوع شکایت آقای علی دشت‌آبادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه 8 به خواسته اعتراض به صورت بدهی 20724 مورخ 8/3/1384 سازمان تأمین اجتماعی شعبه 8 کد 0087140035 و نقض آن به شرح دادنام…
 • رأی شماره ۱۵۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصمیم شماره ۱۰۷۹۶/ق/۶۰ مورخ ۶/۴/۱۳۸۶ مدیرکل کارگزینی قضات و شماره ۳۹۱۲/۱۶ مورخ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   20/4/1386 مشاور معاون اداری، مالی قوه قضائیه         تاریخ: 14/12/1386         شماره دادنامه: 1500         کلاسه پرونده: 86/450        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای جعفر زمانی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره 10796/ق/60 مورخ 6/4/1386 مدیرکل کارگزینی قضات و شماره 3912/16 مورخ 20/4/1386 مشاور معاون اداری، مالی قوه قضائیه.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق…
 • رأی شماره ۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان احتساب مدت تحصیل کسانیکه در مدرسه عالی بهداشت مدارس تحصیل و در وزارت بهداشت و

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  درمان و آموزش پزشکی استخدام گردیده‌اند بعنوان خدمت رسمی         تاریخ: 6/5/1387         شماره دادنامه: 308         کلاسه پرونده: 87/254        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم رباب آرام.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول و سوم از طرف خانم رباب آرام.        مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1335 موضوع شکایت خانم تابنده روزبهی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یزد به خواسته احتساب مدت دو سال تحصیل در مدرسه عالی به عنوان سنوات خد…
 • رأی شماره ۱۴۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان احتساب سوابق خدمت آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 14/12/1386         شماره دادنامه: 1497         کلاسه پرونده: 85/426        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: معاون توسعه مدیریت و سازمان نهضت سوادآموزی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب         مقدمه: الف ـ1ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1060 موضوع شکایت ایران بیاتی به طرفیت، سازمان نهضت سوادآموزی استان اصفهان به خواسته، احتساب سوابق خدمت وی پیش از تاریخ 1/1/1375 در سنوات خدمت وی جهت برقراری مستمری بازنشستگی به شرح داد…