• رأی شماره ۶۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق تبصره ماده یک آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی،

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک ـ 17/7/1387 وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده2 و تبصره ماده 6 و ماده 5 و تبصره آن و تبصره ماده8 آیین‌نامه مذکور       تاریخ دادنامه: 13/9/1391        شماره دادنامه: 619       کلاسه پرونده: 89/419      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: آقای حسن سلیمی      موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی، موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک ـ 17/7/1387وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف      گردش کار: آقای حسن س…
 • رأی شماره ۶۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
       تاریخ دادنامه: 13/9/1391         شماره دادنامه: 621        کلاسه پرونده: 88/45     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: خانم فاطمه امیریان فرد به وکالت از خانم سیده مرضیه منزوی     موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3106/2/ش ـ 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد     گردش کار: خانم فاطمه امیریان فرد به وکالت از خانم سیده مرضیه منزوی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 3106/2/ش ـ 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:     «احترا…
 • مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور» مرکز ملی فضای مجازی کشور       شورای عالی فضای مجازی، در دهمین جلسه مورخ 11/9/1391، براساس ماده9 اساسنامه‌ی مرکز ملی فضای مجازی، شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور» را به شرح زیر تصویب نمود:       الف) شرح وظایف و اختیارات:       1ـ تصمیم‌سازی و ارائه پیشنهاد سیاستها و برنامه‌های کلان حمایت از تولید محتوای فضای مجازی جهت ارتقای کمی و کیف…
 • مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۲»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه 1392» مرکز ملی فضای مجازی کشور      شورای عالی فضای مجازی، در دهمین جلسه مورخ 11/9/1391، عناوین «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه 1392» را به شرح ذیل تصویب نمود:      1ـ طرح ارتقای امنیت و دفاع سایبری (فضای مجازی)      2ـ طرح ارتقای تولید محتوای فضای مجازی      3ـ طرح ارتقای خدمات فضای مجازی      4ـ طرح ارتقای زیرساختهای فضای مجازی      5 ـ طرح تنظیم مقررات فضای مجازی     …
 • رأی شماره ۶۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۸/۴۵                                                                          ۲۹/۹/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۳/۹/۱۳۹۱          شماره دادنامه: ۶۲۱        کلاسه پرونده: ۸۸/۴۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم فاطمه امیریان فرد به وکالت از خانم سیده مرضیه منزوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: خانم فاطمه امیریان فرد به وکالت از خانم سیده مرضیه منزوی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسل…
 • رأی شماره ۶۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق تبصره ماده یک آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی، موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۳۰۸/ت۳۹۷۲۵ک ـ ۱۷/۷/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده۲ و تبصره ماده ۶ و ماده ۵ و تبصره آن و تبصره ماده۸ آیین‌نامه مذکور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۹/۴۱۹                                                                                 ۲۹/۹/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۳/۹/۱۳۹۱         شماره دادنامه: ۶۱۹       کلاسه پرونده: ۸۹/۴۱۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسن سلیمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی، موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۳۰۸/ت۳۹۷۲۵ک ـ ۱۷/۷/۱۳۸۷وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف گردش کار: آقای حسن سلیمی به موجب دادخواستی ابطال موادی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی به …
 • مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱۲۷۵/۰۱/ش                                                                     ۲۵/۹/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور» مرکز ملی فضای مجازی کشور شورای عالی فضای مجازی، در دهمین جلسه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۱، براساس ماده۹ اساسنامه‌ی مرکز ملی فضای مجازی، شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور» را به شرح زیر تصویب نمود: الف) شرح وظایف و اختیارات: ۱ـ تصمیم‌سازی و ارائه پیشنهاد سیا…
 • مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۲»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱۲۷۷/۰۱/ش                                                                     ۲۵/۹/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۲» مرکز ملی فضای مجازی کشور شورای عالی فضای مجازی، در دهمین جلسه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۱، عناوین «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۲» را به شرح ذیل تصویب نمود: ۱ـ طرح ارتقای امنیت و دفاع سایبری (فضای مجازی) ۲ـ طرح ارتقای تولید محتوای فضای مجازی ۳ـ طرح ارتقای خدمات فضای مجازی ۴ـ طرح…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۲۰۵۹۳۹/ت ۴۵۳۱۲هـ                                                       ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: اصلاحات تقسیماتی زیر در استان خوزستان صورت می‌گیرد: ۱ـ شهرستان اهواز: الف ـ در بخش مرکزی، روستاها، م…
 • قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۵۹۴۷۷/۵۵۷                                                                       ۶/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۲۰۸۵/۴۶۶۱۶ مورخ ۶/۴/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) …