• دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۴ موضوع ردیف ۱۵ـ۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۹۵۲۱/۹۳/دش                                                                ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی به پیوست مصوبه «دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۴» موضوع ردیف ۱۵ـ۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ که در جلسه ۲۵ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۳ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی محمدرضا مخبر دزفولی…
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شهربابک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۹۵۵۲                                                                           ۳/۳/۱۳۹۴ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شهربابک استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی و…
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سردرود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۹۸۹۵                                                                           ۴/۳/۱۳۹۴ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سردرود استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی ش…
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر چوار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۹۵۴۰                                                                           ۳/۳/۱۳۹۴ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر چوار استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهر…
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کوهین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۹۵۳۸                                                                           ۳/۳/۱۳۹۴ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کوهین استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شه…
 • تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۴۹۲۶/۹۴/دش                                                                    ۱۷/۳/۱۳۹۴ تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب جلسه ۷۶۴ مورخ ۵/۳/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ماده واحده «تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورا…
 • تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۴۹۲۵/۹۴/دش                                                                    ۱۷/۳/۱۳۹۴ تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب جلسه ۷۶۳ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مصوبه «تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در جلسه ۷۶۳ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۷/۲/…
 • الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۸۶۵/۹۴/دش                                                                    ۳۱/۲/۱۳۹۴ الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ماده واحده « الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» که در جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شور…
 • وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۸۶۶/۹۴/دش                                                                     ۳۱/۲/۱۳۹۴ وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) نهاد ریاست جمهوری ـ مجلس شورای اسلامی ـ قوه قضائیه ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی حوزه‌های علمیه ـ وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت آموزش و پرورش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان تبلیغات اسلامی …
 • آیین‌نامه تشکیل هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۸۹۰۵/۹۳/دش                                                                 ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان تبلیغات اسلامی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پیوست مصوبه «آیین‌نامه تشکیل هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت» که در جلسات ۲۳ مورخ ۷/۴/۱۳۹۳، ۲۴ مورخ ۳/۸/۱۳۹۳ و ۲۵ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۳ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی محمدرضا مخبر دزفولی آیین‌نامه تشکیل هیأت رسیدگی ب…
 • اصلاح تصویب‌نامه درخصوص برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۴۹۲۸/ت۵۱۸۸۶هـ                                                             ۲۱/۳/۱۳۹۴ اصلاح تصویب‌نامه درخصوص برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تص…
 • اصلاح ارقام مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱)تصویب‌نامه شماره ۲۵۴۵۱/ت۱۵۱۷۲هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۴

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۴۹۲۵/ت۵۱۵۴۶هـ                                                              ۲۱/۳/۱۳۹۴ اصلاح ارقام مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱)تصویب‌نامه شماره ۲۵۴۵۱/ت۱۵۱۷۲هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۴ وزارت ورزش و جوانان هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به‌پیشنهاد شماره ۱۱۳۶/۱۰۰/ص/۹۳ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ وزارت ورزش و جوانان و به استناد بند (۵) ماده (۴۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ تصویب کرد: ارقام مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۵۴۵۱/ت۱۵۱۷۲هـ مورخ ۱۹/…
 • تصویب‌نامه درخصوص دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان خرمشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۴۹۳۱/ت۵۱۶۴۲هـ                                                             ۲۱/۳/۱۳۹۴ تصویب‌نامه درخصوص دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان خرمشهر وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به‌پیشنهاد شماره ۱۴۵۶۵۴ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: وزارت کشور موظف است در شهرستان خرمشهر نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعدیل جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۴۹۳۲/ت۵۱۹۳۲هـ                                                             ۲۱/۳/۱۳۹۴ تصویب‌نامه درخصوص تعدیل جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی وزارت اموراقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۸۷۲۶ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۵۶) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ تصویب کرد: جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی به شرح جدول زیر تعدیل می‌شود و از تاریخ ابلاغ ، لازم‌الاجرا است.   …
 • رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ ۳/۳/۱۳۹۰ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی }صنعت، معدن و تجارت{

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۰/۸۰۳                                                                            ۱۹/۳/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۴/۳/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۱۹۹      کلاسه پرونده : ۹۰/۸۰۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی سیفی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ۳/۳/۱۳۹۰ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] گردش کار : آقای علی سیفی به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ ۳/۳/۱۳۹۰ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگا…
 • رأی شماره ۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید (قبولی در آزمون) مصرح در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۳/۸۲                                                                              ۱۹/۳/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۲۸/۲/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱۶۳      کلاسه پرونده : ۹۳/۸۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی ملایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قید «قبولی در آزمون» مصرح در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور  گردش کار : آقای علی ملایی به موجب لایحه‌ای ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معا…