• نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان راجع به اصول ۴ ـ ۹۱ ـ ۹۹ ـ ۱۰۱ ـ ۱۳۸ ـ ۱۴۱ و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         به پیوست نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصول قانون اساسی و یک مورد استفساریه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.        1ـ نظریه تفسیری اصول چهارم و نود و یکم و نود و نهم به شماره 21934/30/86 مورخ 19/4/1386.        2ـ نظریه تفسیری اصل یکصد و چهل و یکم به شماره 21667/30/86 مورخ 26/3/1386.        3ـ نظریه تفسیری اصل یکصد و سی و هشتم به شماره 20976/30/86 مورخ 30/1/1386.        4ـ نظریه تفسیری اصل یکصد و دوم به شم…