• رأی شماره۶۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۵۵۱/۲ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ بانک ملت

    شنبه 28 فروردین 1395 04:58
            تاریخ: 10/9/1387                    شماره دادنامه: 615                 کلاسه پرونده: 87/397        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای علی آقا کاظمی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5551/2 مورخ 19/1/1387 بانک ملت.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در تاریخ 17/1/1387 اقدام به باز نمودن حساب سرمایه‎گذاری کوتاه مدت (اقتصاد خانواده) در یکی از شعبه‎های بانک ملت نمودم و بانک در تاریخ 19/1/1387 طی بخشنامه‎ شماره فوق به ک…
  • رأی شماره ۶۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور

    شنبه 28 فروردین 1395 04:58
           تاریخ: 10/9/1387               شماره دادنامه: 618                    کلاسه پرونده: 85/759      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.      شاکی: خانم مهردخت مهرجو.      موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5909/4909ـ211 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالیاتی کشور.      گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان 200میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات …