• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۴۴

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهل‌ و چهارم(44) 10آبــــان‌مــاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌16 رمضان‌المبارک‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ دهم‌ آبانماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات: 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایـان‌: محمدحسـن‌جمشیدی‌اردشیری‌، مصطفی‌ مطورزاده‌ و خانم‌ نیره‌اخوان‌بیطرف‌.4 ـ بیانات‌ ریاست محترم  م…