• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۴۰۸

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهارصد و هشتم‌ 25  اسفـندمـاه‌ 1382 هجری‌شمسی‌ (408) 23 محرم‌الحرام‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز دوشنبه‌ بیست‌ و پنجم‌ اسفندماه‌ 1382             فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: داود سلیمانی‌ ـمحمدباقر باقری‌نژادیان ‌فرد ـ علی‌ تاجرنیا ـ حمیدرضا حاجی…