• مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد انسجام تشکیلاتی در مؤسسات و واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهرسازی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد انسجام تشکیلاتی در مؤسساتو واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت اموراقتصادی و داراییمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهورمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور     شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ 8/9/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به منظور ساماندهی و ایجاد انسجام تشکیلاتی در مؤسسات و وا…
  • بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۳۱۱۸/۹۰۰۰ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ به رؤسای محترم کل دادگستری استانها

    شنبه 28 فروردین 1395 04:55
    شماره۱۰۰/۵۳۱۱۸/۹۰۰۰                                                            ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۳۱۱۸/۹۰۰۰ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۳۱۱۸/۹۰۰۰ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ به رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضا…