• رأی شماره ۴۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مقرری بیمه بیکاری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  تاریخ: 13/9/1384         شماره دادنامه: 459         کلاسه پرونده: 83/59           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای لقمان بامداد.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/707 موضوع شکایت آقای مهرداد مهریاری به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی تهران به خواسته برقراری بیمه بیکاری از تاریخ 1/10/1378 به شرح دادنامه شماره 2429 مورخ 13/11/1379 چنین رأی صادر نموده…
 • رأی شماره ۵۷۲ ـ ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  تاریخ: 18/10/1384                               کلاسه پرونده: 84/333، 659 شماره دادنامه: 572 ـ573           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: اتحادیه صنف تالارهای پذیرائی و ظروف کرایه تهران.          موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ 7/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران.          مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه و دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر تهران در چهل و چهارمین جلسه مورخ 7/11/1382 به استناد تبصره یک ذیل ماده 5 قانون اصلاح موادی ا…
 • نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۴۰ تا ۱۴۲)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  1401ـ نتیجه تصرف عدوانی آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب با نتیجه تصرف عدوانی ماده 690 قانون مجازات اسلامی یکسان است ولی جنبه حقوقی دارد و دومی کیفری.2ـ رسیدگی براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی نیاز به احراز مالکیت دارد و مهلتی برای شکایت در نظر گرفته نشده است.          سؤالات ـ 1ـ آیا ماهیت تصرف عدوانی از نظر قانون جلوگیری از تصرف عدوانی آئین دادرسی مدنی با تصرف عدوانی قانون مجازات اسلامی متفاوت است یا خیر؟          2ـ آیا مالکیت شاکی نسبت به محلی که ادعای تصرف عدوانی شده باید احراز شود ی…