• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر بخشایش

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران و با توجه به الـحاق اراضی به مـحدوده شهر بخشایـش در جـلسه مـورخ 24/2/1388 شـورای بـرنامه‌ریـزی و توسعه استان، ضـمن تنفیذ مصـوبه مذکـور به میزان حداکثر 3/4 هکتار جهت تأمین اراضی مسکن مهر، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
  • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر اسکو

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر اسکو در جلسه مورخ 25/11/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور جهت تأمین اراضی مسکن مهر، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…