• رأی شماره‌های ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
        تاریخ دادنامه: 11/10/1391      شماره دادنامه: 717      کلاسه پرونده: 89/440      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: آقای محمد اوجاقی با وکالت آقای جمشید زمانی      موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 و نه تبصره ذیل آن از «آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج» مصوب8/4/1382 شورای اسلامی شهر کرج       گردش کار: وکیل شاکی طی دادخواستی، ابطال ماده 6 و نه تبصره ذیل آن از «آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج» مصوب 8/4/1382 شورای اسلامی شهر…
 • رأی شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
        تاریخ دادنامه: 18/10/1391     شماره دادنامه: 771     کلاسه پرونده: 89/452      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: آقایان: امیرحسین ظریف مقدم و حامد وفادار به وکالت از آقایان: 1ـ  مجید عباس زادگان 2ـ  هادی عطار جعفری 3ـ  عباس کاظمی 4ـ  علیرضا روبند فروش 5 ـ  سعید میریان 6 ـ  حسـن طالعی 7ـ  علیرضا شهرام حاجی محـمدی و خانم مـنصوره جوان 8 ـ رمضانعلی باقرزاده صفاریان  9ـ محمود برهانی 10ـ حسن نظری 11ـ احسان عطار 12ـ علی‌اصغر زحمتکش 13ـ سیدمحمد حسینی 14ـ محمدجواد رضوانی نژاد 15ـ…
 • رأی شماره ۶۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
       تاریخ دادنامه: 20/9/1391       شماره دادنامه: 627       کلاسه پرونده: 88/223     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای مهدی به‌آبادی     موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ( الف) و بندهای 1 الی 7 از بخش (ج) مصوبه شماره 5106 ـ 8/11/1383 شورای اسلامی شهر گرگان     گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی، ابطال بخش ( الف) و بندهای 1 الی 7 بخش (ج) مصوبه شماره 5106 ـ 8/11/1383 شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:     «احتراماً، ب…
 • رأی شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره هـ/۸۹/۴۵۲                                                                        ۳/۱۱/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۰/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۷۷۱     کلاسه پرونده: ۸۹/۴۵۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: امیرحسین ظریف مقدم و حامد وفادار به وکالت از آقایان: ۱ـ  مجید عباس زادگان ۲ـ  هادی عطار جعفری ۳ـ  عباس کاظمی ۴ـ  علیرضا روبند فروش ۵ ـ  سعید میریان ۶ ـ  حسـن طالعی ۷ـ  علیرضا شهرام حاجی محـمدی و خانم مـنصوره جوان ۸ ـ رمضانعلی باقرزاده صفاریان  ۹ـ محمود برهانی ۱۰ـ حسن نظری…
 • رأی شماره۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۹/۷۰۰                                                                        ۳/۱۱/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۰/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۷۷۰     کلاسه پرونده: ۸۹/۷۰۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهدی میرزایی به وکالت از آقای سیدکاظم جعفری موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ گردش کار: آقای مهدی میرزایی به وکالت از آقای سید کاظم جعفری به موجب دادخواستی، ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر […
 • رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۹/۷۵۴                                                                        ۳/۱۱/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۷۲۴ الی ۷۵۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۵۴، ۷۳۹، ۶۳۰، ۷۵۲، ۸۴۴ ـ ۹۰/۱۳۴۸، ۱۰۵۷، ۱۰۰۳، ۹۱۰، ۸۳۹، ۸۰۱، ۴۵۷، ۳۴۶، ۱۷۳، ۱۲۸، ۱۱۹، ۱۱۰، ۴۳، ۵۷۳، ۹۱۳، ۹۵۷ ـ ۹۱/۱۱۴۶، ۱۱۴۵، ۱۱۴۴، ۱۱۴۳، ۱۱۴۲، ۱۱۴۱، ۱۱۴۰، ۱۱۳۹، ۱۱۳۸، ۱۱۳۷، ۱۱۳۶، ۱۰۸۸، ۱۰۷۴، ۸۴۴، ۳۴۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: بانکهای ملی، ملت، کشاورزی، اقتصاد نوین، تجارت، پارسیان، صادرات، انصار، سپه، س…
 • رأی شماره‌های ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۹/۴۴۰                                                                        ۷/۱۱/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۷۱۷      کلاسه پرونده: ۸۹/۴۴۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمد اوجاقی با وکالت آقای جمشید زمانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ و نه تبصره ذیل آن از «آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج» مصوب۸/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج گردش کار : وکیل شاکی طی دادخواستی، ابطال ماده ۶ و نه تبصره ذیل آن از «آیین‌نامه اجرا…
 • رأی شماره ۶۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش (الف) و بندهای ۱ الی ۷ از بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر گرگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۸/۲۲۳                                                                      ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۰/۹/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۶۲۷       کلاسه پرونده: ۸۸/۲۲۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مهدی به‌آبادی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخش ( الف) و بندهای ۱ الی ۷ از بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر گرگان گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی، ابطال بخش ( الف) و بندهای ۱ الی ۷ بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر …