• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۰۴-۲۰۵)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  204«ماده72 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جانشین ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی است»        سؤال ـ آیا قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی هنوز به قوت خود باقیست یا اینکه دادگاه باید برای محجورین و صغار و اشخاص غیررشید تعیین قیم اتفاقی نماید؟ در این صورت هرگاه شکایت شاکی زیان‌دیده که محجور باشد چگونه باید رسیدگی شود. نظریه شماره9131/7 ـ 4/12/1383 نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه         با تصویب قسمت اخیر ماده (1)72 قانون آیین‌دادرسی دادگاهه…
 • اختصاص سهمیه برای داوطلبان شهرستان جاسک در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 597 مورخ 19/10/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 597 مورخ 19/10/1385 موضوع اختصاص سهمیه برای داوطلبان شهرستان جاسک در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی را به شرح ذیل تصویب نمود:        « سهمیه‌ای به میزان 20 نفر در رشته پزشکی، 6 نفر در رشته دندانپزشکی و 2 نفر در رشته داروسازی برای داوطلبان شهرستان جاسک در طول مدت 2 سال اختصاص یابد.» معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • اختصاص ظرفیت خاص در آزمون فنی و حرفه‌ای برای شهرستان زرند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 597 مورخ 19/10/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهـنگی در جلسه 597 مورخ 19/10/1385 موضوع اختصاص ظرفیت خاص در آزمون فنی و حرفه‌ای برای شهرستان زرند را به شرح ذیل تصویب نمود:        « براساس مصوبه جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شورای عالی تعداد 20 نفر سهمیه داوطلبان شهرستان زرند در سال تحصیلی 1387 ـ 1386 صرفاً برای رشته‌های فنی و حرفه‌ای اختصاص یابد». معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…