• آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‏العاده شرکت یخسازی الماس کرمان

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت یخسازی الماس کرمان سهامی خاص شماره ثبت 1686 دعوت به عمل می‏آید در جلسه مجمع عمومی فوق‏العاده شرکت که در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 6/9/84 در محل دفتر شرکت واقع در کرمان ـ جاده کمربندی روبروی شهرک امام تشکیل می‏شود حضور بهم رسانند.دستور جلسه1ـ استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره مبنی بر ضرورت افزایش سرمایه2ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه شرکت3ـ سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع عمومی فوق‏العاده باشد پ63020 اداره ثبت علائم تجاری…