• مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تنفیذ طرح جامع شهر دلیجان

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مرکزی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و پیرو نامه‌های شماره 30854/310/300 مورخ 3/7/1386 و شماره 15175/310 مورخ 9/4/1387 و با توجه به تصویب طرح جامع شهر دلیجان در جلسه مورخ 10/2/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، (با اصلاح محدوده و حریم به شرح نقشه‌های پیوست) ارسال می‌شود. خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…