• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شاهو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوصطرح جامع ـ تفصیلی شهر شاهو استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/6/1391 طرح جامع ـ تفصیلی شهر شاهو را که در اجرای بند (2…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رضی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوصطرح جامع شهر رضی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 10/7/1391 طرح جامع شهر رضی را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خوراسگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوصطرح جامع شهر خوراسگان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/6/1391، طرح جامع شهر خوراسگان را که در اجرای بند (2) از ماد…
 • اصلاحیه مصوبه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح راهبردی ساختاری (جامع) شهر کوهسار واقع در حوزه شهری هشتگرد و نظرآباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۴۹۰۳۶                                                                    ۷/۸/۱۳۹۱ اصلاحیه مصوبه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح راهبردی ساختاری (جامع) شهر کوهسار واقع در حوزه شهری هشتگرد و نظرآباد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز با توجه به نامه شماره ۷۴۱۲۲ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ حوزه معاونت اجرایی و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری منضم به نامه شهرداری و شورای اسلامی کوهسار و با توجه به بازدید و جلسات برگزار شده در دبیرخانه شورای عالی شه…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رضی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۴۹۱۱۸                                                                    ۷/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر رضی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شاهو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۴۹۰۹۵                                                                    ۷/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شاهو استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرس…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خوراسگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۴۹۱۰۵                                                                    ۷/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر خوراسگان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و مع…
 • تصویب‌نامه در خصوص ثبت قایق‌های تفریحی و صیادی جدید بنزینی و جایگزینی موتورهای آنها از ابتدای سال ۱۳۹۲ برای موتورهای چهارزمانه بنزینی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۶۱۴۷۹/ت۴۸۱۵۸هـ                                                            ۱۷/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص ثبت قایق‌های تفریحی و صیادی جدید بنزینی و جایگزینی موتورهای آنها از ابتدای سال ۱۳۹۲ برای موتورهای چهارزمانه بنزینی وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۴۱۸۰/۹۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصوی…
 • تصویب‌نامه در خصوص اعطاء نشان‌های دولتی درجه یک خدمت به آیت‌ا... محمدعلی تسخیری، درجه یک فرهنگ و هنر به آقای محمدعلی کشاورز، درجه یک شجاعت به آقای محمد بنا، درجه سه شجاعت به آقای کوروش باقری و درجه سه جمهوری اسلامی ایران به آقای داویدنیه وس لاسکزکارابایو سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۶۱۴۶۹/ت۴۸۴۵۳هـ                                                            ۱۷/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص اعطاء نشان‌های دولتی درجه یک خدمت به آیت‌ا... محمدعلی تسخیری، درجه یک فرهنگ و هنر به آقای محمدعلی کشاورز، درجه یک شجاعت به آقای محمد بنا، درجه سه شجاعت به آقای کوروش باقری و درجه سه جمهوری اسلامی ایران به آقای داویدنیه وس لاسکزکارابایو سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهادهای شماره ۱۱۴۰۰۳ مورخ ۷/ ۶/۱۳۹۱ و شماره ۱۲۰۰۳۴ مورخ ۱۸/۶/۱…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۵۵۷۸۲/ت۴۸۵۲۷هـ                                                             ۹/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت کشور وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون یادشده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دف…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۵۵۶۵۴/ت۴۸۵۲۷هـ                                                             ۸/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تـأیید معاونت برنامه‌ریـزی و نظارت راهبـردی رییس‌جمهور و به استـناد مـاده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی …