• تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۷۶۱۳/ت۵۱۷۷۵هـ                                                              ۱۶/۲/۱۳۹۴  تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برن…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۷۶۲۰/ت۵۱۷۷۵هـ                                                             ۱۶/۲/۱۳۹۴ تصویب‌نامه درخصوص تعیین سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت   وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مد…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر طالقان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۴۸۷۸                                                                           ۸/۲/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر طالقان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ پیرو تصمیمات جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ طرح جامع شهر طالقان را مورد بررسی مجدد قرار داد و با توجه به صورتجلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ کمیته فنی و ضمن تصویب طرح، با الحاق روستای زیدشت و اراضی موسوم به فرهنگیان به عنوان محدوده منفصل …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص فرونشست اراضی در جنوب شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۴۵۱۵                                                                           ۷/۲/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص فرونشست اراضی  در جنوب شهر تهران رئیس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ خود پیرو صورتجلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۳، ضمن استماع گزارش سازمان نقشه‌برداری کشور پیرامون موضوع فرونشست اراضی در شهر تهران مقرر نمود: با توجه به حساسیت موضوع فرونشست اراضی و اثرات آن بر پهنه‌های سکونت، زیرساخت‌ها و شریان‌های ح…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص پروژه پردیسبان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۴۵۱۶                                                                           ۷/۲/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص پروژه پردیسبان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ پیرو مباحث جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۳، با توجه به گزارش ارائه شده در خصوص مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست و عدم دریافت مجوز آب از وزارت نیرو و نیز عدم تطابق با سیاست‌های طرح‌های فرادست با اجرای پروژه پردیسبان مخالفت نمود. مراتب ج…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهرکرد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۴۶۱۲                                                                           ۷/۲/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهرکرد  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ پیرو صورتجلسه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ کمیته فنی، مقرر نمود: نظر کمـیته فنی درخصوص مغایـرت اساسی شهر شهرکرد مبنی بر مخالفت با تغییرکاربری و احاله موضوع به مطالعات طرح تجدیدنظر شهرکرد موردتصویب قرار گرفت. مراتب ج…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر غرق‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۲۵۱۱                                                                         ۲۶/۱/۱۳۹۴ تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر غرق‌آباد سرپرست محترم استانداری و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۶۸۹۵۱ مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص برر…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گرگاب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۲۴۸۲                                                                         ۲۶/۱/۱۳۹۴ تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گرگاب استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۶۵۰۸۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصوی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع راهبردی ـ ساختاری شهر صفادشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۲۴۹۴                                                                         ۲۶/۱/۱۳۹۴ تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع راهبردی ـ ساختاری شهر صفادشت استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۶۸۹۸۷ مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران د…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نوک آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۲۵۴۰                                                                         ۲۶/۱/۱۳۹۴ تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نوک آباد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۷۱۵۱۸ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصو…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شیرین‌سو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۲۵۱۵                                                                         ۲۶/۱/۱۳۹۴ تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شیرین‌سو استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۷۱۴۴۰ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تص…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر درچه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۲۵۵۹                                                                         ۲۶/۱/۱۳۹۴ تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر درچه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۷ مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی در شهرک اکباتان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۴۸۷۶                                                                           ۸/۲/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی در شهرک اکباتان استاندار محترم تهران شهردار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ ضمن استماع گزارش پیرامون تغییرکاربری اراضی در شهرک اکباتان موضوع را به کمیته فنی ارجاع نمود تا با تأکید بر محور زیر بررسی‌های لازم را انجام داده و جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای عالی گز…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر چرمهین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۲۶۰۹                                                                         ۲۹/۱/۱۳۹۴ تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر چرمهین استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۶۵۳۵۲ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصو…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هشترود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۲۶۷۳                                                                         ۲۹/۱/۱۳۹۴ تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هشترود استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۷۱۴۹۲ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص برر…
 • خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۵۶۹/۹۴/دش                                                                       ۹/۲/۱۳۹۴ خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی  و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی  از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی (مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دیوان عدالت اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دبیرخانه شورای عالی انقلاب…
 • مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص انتصاب سه نفر در مرکز ملی فضای مجازی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۰۰۷۱۵/۹۳/ش                                                                 ۲۶/۳/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص انتصاب سه نفر در مرکز ملی فضای مجازی مدیریت محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران احکام شماره ۱۰۲۱۳۱/۹۲/ش مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲، شماره ۱۰۲۲۰۴/۹۲/ش مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ و شماره ۱۰۲۳۹۴/۹۲/ش مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ در خصوص انتصاب افراد مشروحه ذیل به مشاغل یادشده جهت درج در روزنامه رسمی ایفاد می‌شود. ۱ـ آقای دکتر علی‌اکبر جابری مقدم ـ معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و توسعه منابع انسانی مرکز ملی…
 • اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۸۶۶۳/ت۵۱۸۲۱هـ                                                             ۱۹/۲/۱۳۹۴ اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی وزارت صنعت، معدن و تجارت  وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۳۲۸۰۵/۶۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۴ وزارت صنـعت، معدن و تجارت و به استـناد ماده (۱۲) قانون سامـاندهی مبادلات مرزی ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد: در تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات م…
 • تصویب‌نامه در خصوص شرایط ترخیص کالاهای وارداتی غیرتجاری توسط شرکتهای پستی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۸۱۲۴/ت۵۰۷۱۰هـ                                                             ۱۹/۲/۱۳۹۴  تصویب‌نامه در خصوص شرایط ترخیص کالاهای وارداتی غیرتجاری  توسط شرکتهای پستی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۴۲۲۷۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۱۳۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ تصویب کرد: در اجرای ماده (۱۹۵) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱، ترخی…
 • تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ                                                             ۱۹/۲/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۰۱۱۰۵/۶۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ا…