• تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شوسف

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با تـوجه به تصـویب طرح جامع شهـر شوسف در جلـسه مورخ 27/7/1387 شورای برنامـه‌ریزی و توسـعه استان خراسان جنوبی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نیمبلوک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی       در اجـرای بنـد 8 مصـوبه مـورخ 15/5/1386 شـورایعالی شهرسـازی و معـماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر نیمبلوک در جلسه مورخ 27/7/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور مشـروط به خروج مجتـمع فولاد از حریم شـهر، خواهشمـند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سرایان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با تـوجه به تصـویب طرح جامع شـهر سرایان در جلـسه مورخ 30/9/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…