• آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

    شنبه 28 فروردین 1395 04:55
    شماره۱۰۰/۶۲۲۷/۹۰۰۰                                                                 ۲۰/۲/۱۳۸۹ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات که در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۸۹ به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی…