• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر میبد

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم یزد موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر میبد         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ‏ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای ‏منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم ‏وزیران به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ‏‏10/7/1385 طرح جامع شهر میبد را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام ‏وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن،…
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‏ شهر اردکان‏

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم یزد موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر اردکان         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ‏ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای ‏منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت ‏محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ‏مورخ 10/7/1385 طرح جامع شهر اردکان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون ‏تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف…