• اصلاح بند (۱) مصوبه شورای عالی اداری در خصوص فعالیتهای پژوهشی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  نهاد ریاست جمهوری در زمینه فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری ـ نهاد ریاست جمهوری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور        شورای عالی اداری در یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ 5/2/1390، مفاد بند (1) مصوبه شماره 579/206 مورخ 17/1/1390 شورا را به شرح زیر اصلاح نمود:        عنوان « پژوهشگاه» به « پژوهشکده» تغییر می‌یابد.…
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص فعالیتهای آموزشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه جغرافیایی استان البرز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور       شورای عالی اداری در یکصد و چهل و ششمین جلسه مورخ 18/11/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به منظور ایجاد یکپارچگی در ارایه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی و حذف وظایف و امور موازی تصویب نمود:       1ـ آن بخش از فعالیت‌های آموزشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران که در حوزه جغرافی…
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص فعالیتهای آموزشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه جغرافیایی استان البرز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور       شورای عالی اداری در یکصد و چهل و ششمین جلسه مورخ 18/11/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به منظور ایجاد یکپارچگی در ارایه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی و حذف وظایف و امور موازی تصویب نمود:       1ـ آن بخش از فعالیت‌های آموزشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران که در حوزه جغرافی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نیل‌شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع ـ تفصیلی شهر نیل‌شهر در جلسه مورخ10/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد:الحاق اراضی شمال غرب (در طرح پیشنهادی شهر) به مساحت حدود 50 هکتار تنها در صورت اختصاص به مسکن مهر (با تأمین خدمات) مجاز می‌باشد.       خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسا…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فیض‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر فیض‌آباد در جلسه مورخ 10/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.       1ـ منطقه‌بندی حریم ارائه شود و تجهیزات شهری موردنیاز شهر از قبیل گورستان، محل دفع زباله، کشتارگاه و... در نقشه حریم جانمائی شود.       2ـ اراضـی ذخـیره خـدماتی در حاشـیه شـهر از محـدوده شـهر…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ازندریان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر ازندریان در جلسه مورخ 22/12/1388 شـورای برنـامه‌ریزی و توسـعه استـان، ضمن تنفیذ مـصوبه مـذکور خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مـصوبه و دسـتور ارسال مدارک طـرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رشتخوار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر رشتخوار در جلسه مورخ 10/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد:اساس طرح جامع در ضوابط و مقررات پیشنهادی مشخص گردد.       خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رشتخوار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر رشتخوار در جلسه مورخ 10/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد:اساس طرح جامع در ضوابط و مقررات پیشنهادی مشخص گردد.       خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…